Są pieniądze na energię odnawialną!

Drodzy Mieszkańcy,

Miło nam poinformować, że Gmina Szydłów uzyskała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – projekty parasolowe, dla projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Raków i Szydłów. Nasz wniosek znalazł się na wysokim 6 miejscu (uzyskując 80 pkt.) wśród projektów wybranych do dofinansowania.

Instalacje fotowoltaiczne i solary w Gminie Szydłów

Liderem projektu parasolowego jest Gmina Raków w partnerstwie z Gminą Szydłów. Łącznie w ramach w/w projektu zostanie wybudowanych 426 instalacji wykorzystujących OZE – energie elektryczną z czego 172 stanowią instalacje fotowoltaiczne natomiast 254 to instalacje solarne.

Całkowita wartość projektu wynosi 5 453 269,98 zł. Dofinansowanie ze środków EFRR wynosi 60% kosztów kwalifikowanych co stanowi kwotę 2 884 847,21 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystywania OZE w ogólnej produkcji energii na terenie gmin Raków i Szydłów.

Zakończenie realizacji całego projektu planowane jest na 31 grudnia 2018 r.

Marta Stachowicz-Hanczke