Szacowanie szkód w związku z opadami gradu

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów informuje, że w dniu 2 lipca 2019 r. powiadomił pełnomocnika Wojewody Świętokrzyskiego o wystąpieniu na terenie gminy niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - opadów gradu.

W terminie do dnia 12 lipca 2019 r. poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych gradem. Wniosek, na obowiązującym urzędowym formularzu, dostępnym w Urzędzie Miasta i Gminy Szydłów - pokój nr 12 (sekretariat, I piętro) lub na stronie internetowej UMiG. Formularz należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Szydłów - pokój nr 12, I piętro.

Wypełniony wniosek oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2019, a w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt należy dołączyć także kopię zgłoszenia o ilości zwierząt do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (z Biura Powiatowego ARiMR).

UWAGA!!! Szacowaniu podlegają uprawy z których plony nie zostały zebrane.

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów
(-) Andrzej Tuz