Szkody w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Wójt Gminy Szydłów informuje na podstawie Zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 12/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. o działaniach jakie powinien podjąć rolnik w sytuacji wystąpienia szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie posiadanego gospodarstwa rolnego:

1. Tuż po wystąpieniu na terenie gospodarstwa rolnego niekorzystnego zjawiska atmosferycznego generującego straty jak powódź, huragan, piorun, susza, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, obsunięcia się ziemi, grad, lawina, rolnik powinien o tym niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Szydłów/Urząd Gminy Szydłów.
2. Na podstawie informacji otrzymanych od rolników oraz po przeprowadzeniu wizji lokalnej i zweryfikowaniu przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego zawiadomienia o wystąpieniu klęski żywiołowej na terenie Gminy Szydłów, Wójt w zwyczajowo przyjęty sposób informuje rolników o możliwości przeprowadzenia szacunków strat oraz terminie ich przeprowadzenia.
3. Rolnik ma prawo do złożenia wniosku o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwie, tylko i wyłącznie tych które powstały w wyniku w/w niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
4. Szacowanie strat możliwe jest tylko i wyłącznie na wniosek poszkodowanego rolnika.
5. Wypełniony formularz wniosku rolnik winien złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż 10 dni od daty wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego do Urzędu Gminy właściwego ze względu na miejsce wystąpienia strat lub innym miejscu ustalonym przez gminę.
6. W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej dwóch gmin, w których wystąpiły szkody, wnioski składa się do każdej gminy oddzielnie, wpisując do nich tylko uprawy znajdujące się na terenie danej gminy.
7. Jeżeli w miejscu zamieszkania rolnik nie posiada żadnych upraw, wniosek o stratach składa do gminy właściwej ze względu na miejsce położenia upraw.
8. Komisja Gminna przeprowadza lustrację na miejscu wystąpienia szkód i dokonuje szacunków zakresu i wysokości strat, na podstawie której sporządza protokoły szkód.

Definicje niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego Nr 12/2014 z dnia 14 lutego 2014 r.:

1) powódź – oznaczają szkody powstałe wskutek:
a) zalania terenów w następstwie podniesienia się poziomu wód płynących i stojących,
b) zalania terenów wskutek deszczu nawalnego,
c) spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i podgórskich.
Nie traktuje się natomiast jako zalania, nawilgocenia gleby, jeżeli nie było ono poprzedzone wystąpieniem wody na powierzchni gruntu. Jako zalania nie traktuje się również zastoisk wodnych, utrzymujących się corocznie w terenach podmokłych o wysokim poziomie wody gruntowej przez dłuższe okresy czasu niezależnie od nasilenia opadów atmosferycznych.
2) huragan – oznaczają szkody powstałe w wyniku działania wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, którego działanie wyrządza masowe szkody; pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez huragan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu;
3) piorun – oznaczają szkody będące następstwem wyładowania atmosferycznego pozostawiającego bezsporne ślady tego zdarzenia, potwierdzonego dokumentem z Policji lub Straży Pożarnej lub Powiatowego Inspektora Weterynarii w przypadku zwierząt gospodarskich, jeżeli zdarzenie miało miejsce poza budynkiem inwentarskim;
4) susza – oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb; w przypadku gdy dla danej rośliny nie jest prowadzony monitoring suszy, szkody można szacować, jeżeli monitoring potwierdza wystąpienie suszy w uprawach o analogicznych wymaganiach
wodnych;
5) ujemne skutki przezimowania – oznaczają szkody spowodowane wymarznięciem, wymoknięciem, wyprzeniem, wysmaleniem lub wysadzeniem roślin, w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 kwietnia, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części;
6) przymrozki wiosenne – oznaczają szkody spowodowane przez obniżenie się temperatury poniżej 0°C, w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 30 czerwca, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części;
7) deszcz nawalny – oznaczają szkody powstałe wskutek deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4; w przypadku braku możliwości ustalenia tego współczynnika bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniach deszczu nawalnego;
UWAGA! Wymagane potwierdzenie wystąpienia deszczu nawalnego wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
8) obsunięcie się ziemi – oznaczają szkody spowodowane przez zapadanie się ziemi oraz usuwanie się ziemi, z tym że za szkody spowodowane przez:
a) zapadanie się ziemi – uważa się szkody powstałe wskutek obniżenia się terenu z powodu zawalenia się podziemnych wolnych przestrzeni w gruncie;
b) usuwanie się ziemi – uważa się szkody powstałe wskutek ruchów ziemi na stokach;
9) grad – oznaczają szkody powstałe wskutek opadu atmosferycznego składającego się z bryłek lodu;
10) lawina – oznaczają szkody powstałe wskutek gwałtownego zsuwania się lub staczania ze zboczy górskich lub podgórskich mas śniegu, lodu, skał, kamieni, ziemi lub błota.