Szkoła w Szydłowie jak nowa!

Logotypy FEPR PL WŚ UE

Gmina Szydłów zrealizowała projekt pn. „Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie”. Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 – „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Oś 7 „Sprawne usługi publiczne”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie ze środków EFRR wynosi 75% kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę 760 714,54 zł. po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

W ramach projektu dokończona została przebudowa poddasza budynku w którym powstały 4 nowe sale dydaktyczne. Wykonany został remont pozostałej części budynku oraz zakupione niezbędne wyposażenie dydaktyczne w ramach którego między innymi powstała nowa pracownia komputerowa i językowa.

Celem projektu jest „Poprawa warunków kształcenia poprzez poprawę dostępności infrastruktury, przebudowę i modernizację oraz doposażenie infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Szydłowie”.

Roboty budowlane wykonało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe-Handlowe K. Korus, S. Kołodziejczyk, „ESKO” S.C. , ul. Wrzosowa 28, 26-050 Zagnańsk. Nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami prowadziła firma: Usługi Budowlano-Projektowe Andrzej Bracha, ul. Wschodnia 13/14, 28-200 Staszów.

Roboty zostały zakończone zgodnie z zawartą umową i budynek został odebrany i przekazany Gminie w dniu 29 sierpnia 2018 roku.

Tekst: Angelika Wójtowicz
Zdjęcia: Piotr Walczak

Szkoła Podstawowa Szydłów 2018

Szkoła Podstawowa Szydłów 2018

Szkoła Podstawowa Szydłów 2018

Szkoła Podstawowa Szydłów 2018

Szkoła Podstawowa Szydłów 2018

Szkoła Podstawowa Szydłów 2018