Szydłów z pięknym parkiem miejskim

Logotypy UE

W Szydłowie zakończono budowę parku miejskiego. Zaniedbany teren o powierzchni 1,5 ha wraz ze starą oczyszczalnią ścieków zyskał zupełnie nowe oblicze. Już można z niego korzystać, a wkrótce oficjalne otwarcie.

Do tej pory nie było w mieście miejsca pełniącego rolę parku, gdzie mieszkańcy mogą się przespacerować alejkami i mniej lub bardziej aktywnie spędzić czas w gronie rodziny i znajomych. Teraz to się zmieniło, mieszkańcy już mogą korzystać z pięknie zagospodarowanego terenu w dolinie rzeczki Ciekącej pomiędzy ulicami Kazimierza Wielkiego i Krakowską.

Budowa parku to jedno z trzech zadań dofinansowanych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6 – Rozwój miast, Działanie 5 – Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich.

Zadanie pod nazwą „Adaptacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych po zakończonej działalności oczyszczalni ścieków. Ochrona i udostępnienie odsłonięcia geologicznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” zrealizował Zakład Budowlano-Montażowo-Instalacyjny „Kornex” z Moszyn. Gmina Szydłów podpisała umowę z wykonawcą w styczniu 2021 r.

– To była bardzo duża, pracochłonna inwestycja, ale patrząc na efekt końcowy trzeba przyznać, że było warto – mówi Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz. – Zaśmiecony teren porośnięty chwastami i krzakami, ze starymi budynkami po oczyszczalni ścieków, zmienił się nie do poznania. Teraz jest tu plac zabaw, siłownia, wiaty piknikowe i budynek z toaletami, ścieżki do spacerowania, zieleńce i trawniki. Ten park stał się teraz jedną z wizytówek naszego miasteczka – dodaje włodarz.

W ramach zadania przeprowadzono wycinkę uszkodzonych i chorych drzew, uporządkowano istniejącą zieleń i nasadzono nową. Rozebrano istniejące obiekty po oczyszczalni ścieków, budynek mieszkalny i pozostałości po nieistniejących budynkach. Wybudowano obiekt usług publicznych z tarasem widokowym i toaletą wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. Zbudowano ściany oporowe, schody terenowe i pochylnie, miejsca parkingowe, wiaty piknikowe wraz ze stołami i miejscem na ognisko, ścieżki piesze wraz z kładką nad rzeką Ciekącą. Zbudowano również zejście z ul. Kazimierza Wielkiego do parku, wykonano oświetlenie terenu i iluminację świetlną. Zamontowano elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, słupki informacyjne, stojaki rowerowe, elementy placu zabaw i jego ogrodzenia, elementy siłowni zewnętrznej, piaskownicę i górkę ze zjeżdżalnią. Wreszcie posadzono 45 drzewek śliwy różnych odmian i krzewów, założono trawniki i łąki kwietne. Teren objęty jest monitoringiem wizyjnym.

Cena brutto wykonania przedmiotu umowy wyniosła 1.878.987,22 zł. Dofinansowanie ze środków EFRR wyniosło 75% kosztów kwalifikowanych, dofinansowanie ze środków budżetu państwa 4,95% kosztów kwalifikowanych. Gmina Szydłów pokryła 20,05% kosztów.

Dzięki wykonanym pracom udostępnione zostało interesujące odsłonięcie geologiczne będące pomnikiem przyrody nieożywionej. To pionowa skała wapienna o wysokości ok. 10-12 m i długości około 100 metrów z warstwowaniami przekątnymi wielkiej skali. Te osadowe skały powstały w wyniku erozji Gór Świętokrzyskich i osadzania materiału w strefie brzegowej ciepłego morza – Paratetydy około 11 mln lat temu.

Oficjalne otwarcie parku zaplanowano na 25 września, podczas II Świętokrzyskiego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych. Rozpoczęcie imprezy o godz. 13:00.

Tekst i zdjęcia: Piotr Walczak

Teren starej oczyszczalni ścieków przed rewitalizacją
Teren starej oczyszczalni ścieków przed rewitalizacją.

Teren starej oczyszczalni ścieków przed rewitalizacją
Teren starej oczyszczalni ścieków przed rewitalizacją.

PO REWITALIZACJI:

Park miejski Szydłów wrzesień 2022

Park miejski Szydłów wrzesień 2022

Park miejski Szydłów wrzesień 2022

Park miejski Szydłów wrzesień 2022

Park miejski Szydłów wrzesień 2022

Park miejski Szydłów wrzesień 2022

Park miejski Szydłów wrzesień 2022

Park miejski Szydłów wrzesień 2022

Park miejski Szydłów wrzesień 2022

Park miejski Szydłów wrzesień 2022

Park miejski Szydłów wrzesień 2022

Park miejski Szydłów wrzesień 2022

Park miejski Szydłów wrzesień 2022

Park miejski Szydłów wrzesień 2022

Park miejski Szydłów wrzesień 2022

Park miejski Szydłów wrzesień 2022

Park miejski Szydłów wrzesień 2022

Park miejski Szydłów wrzesień 2022

Park miejski Szydłów wrzesień 2022

Park miejski Szydłów wrzesień 2022

Park miejski Szydłów wrzesień 2022

Park miejski Szydłów wrzesień 2022

Park miejski Szydłów wrzesień 2022

Park miejski Szydłów wrzesień 2022

Park miejski Szydłów wrzesień 2022

Park miejski Szydłów wrzesień 2022

Park miejski Szydłów wrzesień 2022

Park miejski Szydłów wrzesień 2022

Park miejski Szydłów wrzesień 2022

Park miejski Szydłów wrzesień 2022

Park miejski Szydłów wrzesień 2022

Park miejski Szydłów wrzesień 2022

Park miejski Szydłów wrzesień 2022

Park miejski Szydłów wrzesień 2022

Park miejski Szydłów wrzesień 2022

Park miejski Szydłów wrzesień 2022

Park miejski Szydłów wrzesień 2022

Park miejski Szydłów wrzesień 2022

Park miejski Szydłów wrzesień 2022

Park miejski Szydłów wrzesień 2022

Park miejski Szydłów wrzesień 2022