To będzie siódma lokalizacja biblioteki

Logotypy UE

Trwa przebudowa i nadbudowa budynku dawnego urzędu gminy w Szydłowie. Obiekt ma zostać wyremontowany do końca października tego roku. Swoją siedzibę znajdzie tu Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna. Będzie to już siódma lokalizacja szydłowskiej biblioteki w powojennej historii miasteczka.

Na początku tego roku Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz podpisał umowę z wykonawcą na zadanie „Przebudowa i nadbudowa budynku dawnego urzędu gminy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”. Przetarg na tę inwestycję wygrała firma GMC Sp. z o.o. ze Staszowa. Zadanie jest jednym z trzech elementów rewitalizacji Szydłowa.

Budynek w którym mieściła się niegdyś gminna administracja od wielu lat znajdował się w opłakanym stanie. Po zakończeniu inwestycji stanie się nowoczesną Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną. Ma to nastąpić najpóźniej do końca października 2021 r.

- To będzie już siódma lokalizacja biblioteki od 1947 roku - mówi Iwona Baran, Kierownik Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie. - Według spisów inwentarzowych, gminna biblioteka mieściła się najpierw w dwóch domach prywatnych, przy ulicach Staszowskiej i Uroczej. Przez pewien czas zajmowała dwa pokoje na parterze urzędu gminy, następnie w babińcu synagogi, skarbczyku, a teraz w szkole. Cieszę się, że księgozbiór wreszcie znajdzie się w budynku specjalnie zaadaptowanym na bibliotekę z podziałem na wypożyczalnię i czytelnię. Dzięki nowym warunkom lokalowym znacznie polepszy się komfort pracy z korzyścią dla naszych czytelników. Ponadto będzie można organizować na przykład spotkania czytelnicze czy też aranżować okolicznościowe wystawy - dodaje bibliotekarka.

W ramach inwestycji wartej ponad 1,4 mln zł, wykonane zostały już roboty rozbiórkowe i niezbędne przemurowania, podbicia fundamentów, odgrzybianie i osuszanie ścian, izolacje pionowe wokół ścian piwnic i parteru. Przebudowany został parter i nadbudowano poddasze.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6 – Rozwój miast, Działanie 5 – Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich. Dofinansowanie ze środków EFRR wynosi 75% kosztów kwalifikowanych, zaś dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 4,95% kosztów kwalifikowanych.

MKiDNDofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

PW

Postępy prac na budowie biblioteki w Szydłowie

Postępy prac na budowie biblioteki w Szydłowie

Postępy prac na budowie biblioteki w Szydłowie
Polska

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY
Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
"Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców"
DOFINANSOWANIE 256 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 5 602 471,55 zł
Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych działań o charakterze rewitalizacyjnym związanych z ukształtowaniem i przystosowaniem przestrzeni publicznej do pełnienia nowych funkcji, przebudową i remontem istniejących obiektów oraz nadaniem im
nowych funkcji. W ramach przedsięwzięcia realizowane będzie zadanie polegające na przebudowie i nadbudowie zdegradowanego obiektu wpisanego do ewidencji zabytków z przeznaczeniem go na bibliotekę publiczną.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020
"Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców"
DOFINANSOWANIE 233 697,89 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 5 602 471,55 zł
Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych działań o charakterze rewitalizacyjnym obejmujących szereg zadań związanych z ukształtowaniem, przebudową i adaptacją atrakcyjnych dla lokalnej społeczności, a także os. korzystających z obszaru rewitalizacji przestrzeni publicznych i obiektów w celu nadania im nowych lub przywrócenia niegdyś pełnionych funkcji w zdegradowanym obszarach centralnej miejscowości Gminy – Szydłowie. Realizacja wpłynie pozytywnie na niwelowanie negatywnych zjawisk w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej wyznaczonego obszaru rewitalizacji. Realizowane zadania to m. in.: Przebudowa i nadbudowa budynku dawnego Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, Adaptacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych po zakończonej działalności oczyszczalni ścieków, Ochrona i udostępnienie odsłonięcia geologicznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydłowie, Montaż systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych, Zakup wyposażenia do działalności kulturalnej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie.