Trwa budowa parku miejskiego w Szydłowie

Logotypy UE

W Szydłowie realizowane są obecnie trzy duże inwestycje w ramach rewitalizacji miasta. Jedną z nich jest budowa parku miejskiego na terenie po starej oczyszczalni ścieków.

Do tej pory nie było na planie miasta miejsca pełniącego rolę parku, gdzie mieszkańcy mogą się przespacerować alejkami i mniej lub bardziej aktywnie spędzić czas w gronie rodziny i znajomych. Wkrótce ma się to zmienić. Opuszczony i zaniedbany teren po byłej oczyszczalni ścieków coraz bardziej zmienia swoje oblicze.

Zadanie pod nazwą „Adaptacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych po zakończonej działalności oczyszczalni ścieków. Ochrona i udostępnienie odsłonięcia geologicznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” realizuje Zakład Budowlano-Montażowo-Instalacyjny „Kornex” z Moszyn. Gmina Szydłów podpisała umowę z wykonawcą w styczniu br.

– Od podpisania umowy upłynęło pół roku i widać jak przez ten okres zmienił się teren objęty inwestycją – mówi Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz. – Zgodnie z umową, park ma zostać oddany do użytku w połowie 2022 r. To będzie świetne miejsce do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców naszej gminy – dodaje włodarz.

Rzeczywiście, półtorahektarowy obszar, skrywany do tej pory przez gęste chaszcze, został oczyszczony, wytyczono już aleje spacerowe, a przy ulicy Krakowskiej rośnie bryła budynku z tarasem widokowym. Widać również jak dużo wykonanych zostało prac ziemnych przy ulicy Krakowskiej i w korycie rzeczki Ciekącej. Pojawiły się już pierwsze elementy wyposażenia – urządzenia do siłowni zewnętrznej.

PW

Budowa parku miejskiego w Szydłowie, geopark

Budowa parku miejskiego w Szydłowie, geopark

Budowa parku miejskiego w Szydłowie, geopark

Cena brutto wykonania przedmiotu umowy wynosi 1.878.987,22 zł. Zamówienie zostało dofinansowane ze środków UE w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6 – Rozwój miast, Działanie 5 – Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich. Dofinansowanie ze środków EFRR wynosi 75% kosztów kwalifikowanych, zaś dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 4,95% kosztów kwalifikowanych. Z budżetu Gminy Szydłów pokryte zostanie 20,05% kosztów.
Polska

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY
Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
"Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców"
DOFINANSOWANIE 256 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 5 602 471,55 zł
Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych działań o charakterze rewitalizacyjnym związanych z ukształtowaniem i przystosowaniem przestrzeni publicznej do pełnienia nowych funkcji, przebudową i remontem istniejących obiektów oraz nadaniem im nowych funkcji. W ramach przedsięwzięcia realizowane będzie zadanie polegające na przebudowie i nadbudowie zdegradowanego obiektu wpisanego do ewidencji zabytków z przeznaczeniem go na bibliotekę publiczną.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020
"Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców"
DOFINANSOWANIE 233 697,89 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 5 602 471,55 zł
Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych działań o charakterze rewitalizacyjnym obejmujących szereg zadań związanych z ukształtowaniem, przebudową i adaptacją atrakcyjnych dla lokalnej społeczności, a także os. korzystających z obszaru rewitalizacji przestrzeni publicznych i obiektów w celu nadania im nowych lub przywrócenia niegdyś pełnionych funkcji w zdegradowanym obszarach centralnej miejscowości Gminy – Szydłowie. Realizacja wpłynie pozytywnie na niwelowanie negatywnych zjawisk w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej wyznaczonego obszaru rewitalizacji. Realizowane zadania to m. in.: Przebudowa i nadbudowa budynku dawnego Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, Adaptacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych po zakończonej działalności oczyszczalni ścieków, Ochrona i udostępnienie odsłonięcia geologicznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydłowie, Montaż systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych, Zakup wyposażenia do działalności kulturalnej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie.