Umowa na park miejski podpisana

Logotypy UE

Projekt rewitalizacji Szydłowa wkracza w etap realizacji. W Urzędzie Miasta i Gminy Szydłów podpisano dziś umowę na wykonanie zadania pn. „Adaptacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych po zakończonej działalności oczyszczalni ścieków. Ochrona i udostępnienie odsłonięcia geologicznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”.

To pierwsza umowa zawarta po rozstrzygnięciu przetargu na realizację „Kompleksowej rewitalizacji wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców.”

Ze strony Gminy Szydłów umowę podpisał Andrzej Tuz – Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów oraz Alicja Kłonicka – Skarbnik. Wykonawcą inwestycji będzie Zakład Budowlano-Montażowo-Instalacyjny „Kornex” z Moszyn w Gminie Bogoria reprezentowany przez Piotra Chłodnickiego i Macieja Chłodnickiego.

Umowa na park miejski Szydłów
Od lewej: Maciej Chłodnicki, Piotr Chłodnicki, Andrzej Tuz, Alicja Kłonicka.

Wartość umowy wynosi 1.952.000 zł (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące). Zamówienie zostało dofinansowane ze środków UE w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6 – Rozwój miast, Działanie 5 – Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich. Dofinansowanie ze środków EFRR wynosi 75% kosztów kwalifikowanych, zaś dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 4,95% kosztów kwalifikowanych. Z budżetu Gminy Szydłów pokryte zostanie 20,05% kosztów.

Dzięki realizacji tego zadania, w Szydłowie powstanie park miejski do wypoczynku i rekreacji. W ramach zadania wykonane zostaną m.in.:
• Budowa obiektu usług publicznych z tarasem widokowym oraz miejscem eksponowania i sprzedaży produktów wytwarzanych przez lokalnych producentów i rolników.
• Budowa toalety publicznej wraz z przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i hydrantem przeciwpożarowym.
• Budowa ścian oporowych, schodów terenowych i pochylni.
• Budowa miejsc postojowych i rozbiórka bariery energochłonnej.
• Remont budynku mieszkalnego i zmiana sposobu użytkowania na budynek gospodarczy.
• Budowa wiat piknikowych wraz z stołami piknikowymi i miejscem na ognisko.
• Budowa ścieżek pieszych i nawierzchni utwardzonych.
• Budowa kładki pieszej nad rzeką Ciekącą.
• Budowa zejścia z ul. Kazimierza Wielkiego w postaci schodów, montaż barierki drogowej oraz częściowy demontaż bariery energochłonnej oraz oznakowania.
• Budowa sieci oświetlenia terenu, iluminacji świetlnej.
• Montaż elementów małej architektury: ławek, koszy na śmieci, słupków informacyjnych, stojaków rowerowych, elementów placu zabaw i jego ogrodzenia, elementów siłowni zewnętrznej, budowa murku, piaskownicy i górki ze zjeżdżalnią.
• Wycinka drzew, uporządkowanie istniejącej zieleni, rekultywacja terenu i nowe nasadzanie zieleni.
• Rozbiórka istniejących obiektów po oczyszczalni ścieków,
• Rozbiórka budynku mieszkalnego, gospodarczego oraz pozostałości po nieistniejących budynkach, rozbiórka ogrodzeń.
• Uporządkowanie terenu wraz z przedłożeniem dokumentów potwierdzających zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Wymiana zanieczyszczonych gruntów wraz z przedłożeniem dokumentów potwierdzających dokonanie ich wymiany oraz zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem.
• Wykonanie monitoringu terenu.

Według umowy prace mają zostać zakończone do 30 lipca 2022 r.

PW