Umowy na kolektory i fotowoltaikę podpisane

Logotypy UE

W dniu 7 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Rakowie podpisano umowy na realizację zadania Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gmin Raków i Szydłów. W ramach inwestycji w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Szydłów uruchomionych zostanie 137 instalacji kolektorów słonecznych i 62 instalacje fotowoltaiczne.

Przedsięwzięcie otrzymało 60% dofinansowania (kosztów kwalifikowanych) ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 3. Efektywna i zielona energia. Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Liderem projektu parasolowego jest Gmina Raków w partnerstwie z Gminą Szydłów.

W imieniu Gminy Szydłów umowy z wykonawcami podpisali burmistrz Andrzej Tuz i skarbnik Alicja Kłonicka.

Instalacje fotowoltaiczne zrealizuje konsorcjum firm: Vertigo Green Energy sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Suchym Lesie (lider) i Solgen Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Umowa przewiduje zaprojektowanie (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz ze zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym (jeśli dotyczy), dostawa, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną będą zamontowane i wykorzystywane na potrzeby socjalno-bytowe.

Na terenie Gminy Szydłów przewiduje się instalacje o mocy minimum 2,16 kWp (15 szt.) i o mocy minimum 3,24 kWp – 47 szt.

Instalacje kolektorów słonecznych zrealizuje firma FlexiPower Group sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Woli Zaradzyńskiej. Umowa przewiduje zaprojektowanie (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz ze zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym (jeśli dotyczy), dostawa, montaż, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje kolektorów słonecznych wytwarzające energię cieplną będą zamontowane i wykorzystywane na potrzeby socjalno-bytowe w indywidualnych gospodarstwach domowych.

Na terenie gminy Szydłów przewiduje się instalacje:
o mocy minimum 3,24 kW, 2 szt. kolektorów słonecznych płaskich, poj. zasobnika 250l - 89 szt. instalacji,
o mocy minimum 4,86 kW, 3 szt. kolektorów słonecznych płaskich, poj. zasobnika 300l - 48 szt. instalacji.

Uwaga! Istnieje jeszcze możliwość dołączenia do programu i uzyskania dofinansowania. Szczegóły w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Szydłów, pok. 19, tel. 41 354 51 25 wew. 238.

PW