Wnioski o oszacowanie szkód - grad 2021

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów informuje, że w dniu 31 maja 2021 r. powiadomił pełnomocnika Wojewody Świętokrzyskiego o wystąpieniu na terenie Gminy Szydłów niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – gradu.

W terminie do dnia 15 czerwca 2021 r. poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych gradem.

Uwaga! Wzór wniosku dostępny jest poniżej na stronie internetowej UMiG www.szydlow.pl oraz w siedzibie urzędu. Formularz należy wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szydłów. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2021, a w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt, należy dołączyć także zaświadczenie o ilości zwierząt wydane przez ARiMR. We wniosku należy wypisać WSZYSTKIE działki (tabelę) zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2021 rok (powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2021 r.).

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów
(-) Andrzej Tuz