Wójt z absolutorium

Radni Gminy Szydłów podczas XLVIII sesji, która odbyła się dziś w Urzędzie Gminy w Szydłowie, przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu i udzielili wójtowi gminy Janowi Klamczyńskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

Z obecnych w sali 13 radnych dziesięciu głosowało za udzieleniem absolutorium wójtowi gminy, dwa głosy były przeciw a jeden wstrzymujący.

Rada Gminy rozpatrywała dziś także inne uchwały, m.in. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok czy zmian preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

PW