Zaproszenie do składania ofert - traktorek

Wójt Gminy Szydłów

zaprasza do składania ofert na zakup traktorka Stiga Garden z osprzętem - uszkodzony
stanowiącego własność Gminy Szydłów

Cena wywoławcza – 1.500,00 zł.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie sprzedającego – Urząd Gminy w Szydłowie ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów – sekretariat – pokój nr 11 , lub przesłać pocztą na jego adres w terminie do 11.08.2017 r. do godz. 11:00.

Zamkniętą kopertę należy opatrzyć dopiskiem „Oferta na zakup traktorka”.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Szydłów ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów w dniu 11.08.2017 r. o godz.11.05 na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szydłowie

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Szydłowie pok. 19 i pod nr tel. 607 045 247.

Sprzedam traktorek