Zaproszenie do składania wstępnych deklaracji

INFORMACJA dla mieszkańców

KolektoryW związku z ogłoszonym harmonogramem naboru wniosków na zadania dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej gmina Szydłów rozważa możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektu z Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Zwracam się z prośbą o składanie wstępnych deklaracji osób zainteresowanych udziałem w tym projekcie w zakresie instalacji na własne potrzeby kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych lub pomp ciepła.

Wstępna deklaracja wiąże się z zapewnieniem wkładu własnego dla swojej instalacji, który może wynosić od 15-30% kosztów kwalifikowanych co zostanie ostatecznie określone po ogłoszeniu konkursu przez Urząd Marszałkowski.

Listy dla chętnych osób są dostępne u sołtysów poszczególnych miejscowości oraz pokoju nr 19 Urzędu Gminy w Szydłowie.

Termin zbierania deklaracji do dnia 31 grudnia 2016 r.

Warunkiem koniecznym do udziału mieszkańca w powyżej wymienionym projekcie jest brak jakichkolwiek zobowiązań wobec Gminy Szydłów z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp.

W przypadku zainteresowania montażem kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na dachu, wyłączone są dachy pokryte wyrobami zawierającymi azbest. W ramach projektu nie będzie możliwości uzyskania wsparcia na zmianę konstrukcji dachu oraz wymianę pokrycia dachowego.

Wójt Gminy Szydłów
(-) Jan Klamczyński