Zaproszenie na konferencję podsumowującą

Herb Gminy Szydłów

Wójt Gminy Szydłów zaprasza interesariuszy rewitalizacji na konferencję podsumowującą proces związany z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023, która odbędzie się w dniu 22 lutego 2017 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Szydłów.

Podczas konferencji przedstawione zostaną główne założenia dokumentu, w tym m.in.:

  • wizja obszaru rewitalizacji (planowany efekt zaplanowanych działań rewitalizacyjnych);
  • misja i cele rewitalizacji wraz z odpowiadającymi im kierunkami działań;
  • zakres rzeczowy podstawowych i uzupełniających projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zgłoszone zostały przez różnych interesariuszy podczas otwartego naboru projektów.

Wójt Gminy Szydłów
/-/ Jan Klamczyński

Logotypy