Zaproszenie na spotkanie w ramach konsultacji społecznych

Wójt Gminy Szydłów zaprasza interesariuszy rewitalizacji na spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023 uzupełnionego po ocenie przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2017 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Szydłów.

Na spotkaniu przedstawione zostaną główne założenia dokumentu tj. wizja obszaru rewitalizacji (planowany efekt zaplanowanych działań rewitalizacyjnych), misja procesu rewitalizacji, cele rewitalizacji wraz z odpowiadającymi im kierunkami działań, a także zakres rzeczowy podstawowych i uzupełniających projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zgłoszone zostały przez różnych interesariuszy podczas otwartego naboru projektów. Ponadto zaprezentowane zostaną zmiany jakie nastąpiły po ocenie przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Zapewniona będzie również możliwość złożenia uwag i opinii.

/-/ Jan Klamczyński
Wójt Gminy Szydłów

Logotypy