Zaproszenie na wywiady grupowe

Wójt Gminy Szydłów zaprasza interesariuszy rewitalizacji na wywiady grupowe związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023, które odbędą się w dniu 4 października 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szydłowie zgodnie z następującym harmonogramem czasowym:

  • godz. 12:00 – sektor społeczny (mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych);
  • godz. 14:00 – sektor gospodarczy (przedsiębiorcy, rolnicy);
  • godz. 16:00 – sektor publiczny (przedstawiciele instytucji publicznych, przedstawiciele Rady Gminy, sołtysi).

Podczas spotkań przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia związane z rewitalizacją a także wyznaczone na terenie gminy granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Ponadto przeprowadzona zostanie dyskusja mająca na celu poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców a także określenie najważniejszych problemów i potencjałów charakteryzujących wyznaczony obszar rewitalizacji. Poczynione zostaną pierwsze próby określenia głównych założeń do Gminnego Programu Rewitalizacji.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele uwag i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji oraz możliwych do wykorzystania potencjałów obszaru rewitalizacji.

Wójt Gminy Szydłów
/-/ Jan Klamczyński

Logotypy