Zgłoszenia eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Miasta i Gminy w Szydłowie przypomina, że zgodnie z art. 152 ust. 1, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020.1219 t.j. z późn. zm.), oraz § 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (tj. Dz.U. 2019 poz. 1510 ze zm.) wszystkie oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego podlegają zgłoszeniu do ewidencji prowadzonej przez Urząd Miasta Gminy w Szydłowie.

Zgłoszenie powinno zostać dokonane na wzorze druku dostępnym w Urzędzie Miasta i Gminy w Szydłowie. Do zgłoszenia należy załączyć mapę zasadniczą z naniesioną lokalizacją przydomowej oczyszczalni.