Zmiana wysokości opłat za odbiór śmieci

INFORMACJA O ZMIANIE WYSKOŚCI STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, KTÓRE BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ OD 01 STYCZNIA 2021 ROKU.

Zawiadamiamy, że na podstawie Uchwały Nr XXVII/161/2020 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 11 grudnia 2020 r., w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkają mieszkańcy, na terenie gminy Szydłów od 01 stycznia 2021 r., zmienią się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wynosi 16,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości.

Jednocześnie informujemy, iż ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadziła na terenie całego kraju obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych. A zatem, zgodnie z nowelizacją ustawy obowiązkiem wszystkich właścicieli nieruchomości jest zbieranie odpadów w sposób selektywny.

Na terenie naszej gminy obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych wprowadzony zostanie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Selektywna zbiórka odpadów

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Burmistrz określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej która, zgodnie z ww. uchwałą wynosi 49,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości.

W związku z wprowadzeniem obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wszyscy właściciele nieruchomości, którzy w dotychczas złożonych deklaracjach wskazali brak prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zobligowani są do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku osób, które dotychczas zadeklarowały selektywną zbiórkę zmienione stawki opłat nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związana z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania). Właściciele tych nieruchomości otrzymają, na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zawiadomienia o wysokości nowej opłaty (wyliczone jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w złożonej deklaracji).

Właściciel uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Terminy oraz numer rachunku bankowego do wnoszenia opłat nie ulegają zmianie.

Określoną w deklaracji opłatę za odpady komunalne należy uiszczać bez wezwania: przelewem na rachunek bankowy lub u sołtysów (inkasentów) swoich miejscowości w terminach:
- za I kwartał (styczeń, luty, marzec) do 28 lutego b.r.
- za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) do 30 maja b.r.
- za III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) do 30 września b.r.
- za IV kwartał (październik, listopad, grudzień) do 30 listopada b.r.

Wpłaty z tytułu zagospodarowania opadów należy uiszczać na rachunek bankowy Gminy Szydłów:

Bank Spółdzielczy w Szydłowie nr 12 8521 0006 2001 0000 0130 0045

Właściciel nieruchomości, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

WAŻNE! INFORMACJA O ZWOLNIENIU W CZĘŚCI OPŁATY ZA GOSPADAROWNIE ODPADMI KOMUNLANYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOSCI KOMPOSTUJACYH BIOODAPDY

W przypadku posiadania na nieruchomości kompostownika i kompostownia w nim bioodpadów, właściciel nieruchomości może skorzystać ze zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2,00 zł miesięcznie od mieszkańca. Podstawą do zwolnienia jest złożenie przez właściciela nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzgledniającej informacje o kompostowaniu.

Posiadanie przydomowego kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów będzie podlegało kontroli. W przypadku stwierdzenia nieposiadania przydomowego kompostownika, niespełniania przez niego wymogów bądź niekompostowania w nim bioodpadów Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów w drodze decyzji stwierdzi utratę prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponowne prawo do zwolnienia będzie przysługiwało po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe deklaracje od 1 stycznia 2021 roku, będzie można składać do urny w siedzibie Urzędu, przesłać elektroniczną skrzynką podawczą (ePUAP) lub pocztą.


ZMIANA STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWNIE ODPADMI KOMUNLANYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNYCH NIERUCHOMOSCI WYKORZYSTYWNAICH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKIWE.

W związku z Uchwałą Nr XXVI/158/2020 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 26 listopada 2020 r., w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ustalono nową ryczałtową stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 150,00 zł rocznie.

W przypadku ujawnienia zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny, Burmistrz ma obowiązek określić właścicielowi nieruchomości w drodze decyzji stawkę podwyższoną, która będzie wynosić 450,00 zł rocznie.

Zgodnie z treścią art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ), zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

Terminy oraz numer rachunku bankowego do wnoszenia opłat nie ulegają zmianie. Opłatę ryczałtową uiszcza się z góry na cały rok lub w dwóch równych ratach w termie do:
a) 30 maja danego roku
b) 30 września danego roku