Zmiany w systemie śmieciowym

W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmieniająca od podstaw system gospodarowania odpadami.

Zmiana przepisów polega na przejęciu przez wszystkie polskie gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi i dostosowuje je do najwyższych standardów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Nowy system zastąpi obecnie obowiązujący i zapewni większy porządek, odpowiednią segregację oraz mniejsze zaśmiecanie naszego środowiska.

Nowy system gospodarki odpadami w Gminie Szydłów zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 r.

Dla mieszkańców najistotniejszą zmianą będzie zastąpienie obowiązku podpisywania umów na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorstwami i zapłaty za usługę na rzecz tych przedsiębiorstw, obowiązkiem opłaty na rzecz gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty będą naliczane na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (przez właściciela nieruchomości rozumie się również użytkownika wieczystego, współwłaściciela, zarządcę, najemcę, dzierżawcę, także posiadacza bez tytułu prawnego) w terminie:

 • do 15 marca 2013 r. w przypadku pierwszej deklaracji,
 • 14 dni od zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca w przypadku nowych nieruchomości,
 • 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami, a w szczególności ilości osób zamieszkałych na terenie nieruchomości lub przystąpienia lub odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny.

W przypadku niezłożenia deklaracji, lub uzasadnionych wątpliwości, co do zawartych w deklaracji danych, Wójt w drodze decyzji określi wysokość należnej opłaty.

Opłata za gospodarowanie odpadami wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości kwartalnie (z góry bez wezwania za trzy kolejne miesiące),

 • począwszy za lipiec, sierpień, wrzesień – do 15 lipca 2013 r.
 • następnie październik, listopad, grudzień – do 15 października 2013 r.
 • 15 luty 2014 – styczeń, luty, marzec
 • 15 maj 2014 – kwiecień, maj, czerwiec

przelewem na rachunek bankowy lub bezpośrednio do sołtysów właściwej miejscowości.

Z pobranych opłat gmina pokryje koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmą koszty:

 • Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 • Tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • Obsługi administracyjnej tego systemu.

Najważniejsze zmiany:

 • Za właściwy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odpowiedzialna będzie Gmina, a nie jak dotychczas firma odbierająca odpady,
 • Za wywóz i zagospodarowanie odpadów wszyscy właściciele nieruchomości będą ponosić ujednoliconą (stałą) opłatę na rzecz gminy, dzięki czemu nikomu nie będzie „opłacało” się pozbywać śmieci w sposób nielegalny,
 • Nowy system obejmie wszystkich mieszkańców, bez wyjątków, dzięki temu zwiększy się odbiór odpadów trafiających do instalacji odzysku, a także znikną dzikie wysypiska odpadów,
 • Gmina zorganizuje selektywne zbieranie odpadów,
 • Właściciel nieruchomości będzie przestrzegać zasad zbierania odpadów komunalnych, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szydłów.

Odbiór odpadów będzie prowadzony przez przedsiębiorstwo, które będzie wyłonione w drodze przetargu, pamiętajmy więc o złożeniu indywidualnego wypowiedzenia dotychczasowych umów na wywóz odpadów komunalnych z przedsiębiorcami obecnie świadczącymi te usługi na terenie naszej gminy w terminach wynikających z posiadanych umów.

Rada Gminy z dopuszczonych metod wybrała metodę naliczania opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami od ilości osób zamieszkałych na terenie nieruchomości i określiła w drodze uchwały stawki opłat obowiązujące na dzień składania pierwszej deklaracji:

Stawka podstawowa 8,00 zł - miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomości, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Obniżona stawka opłaty 5,50 zł - miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i przekazywane w sposób selektywny.

Nowy system sprawi, że wszyscy którzy będą segregować odpady zgodnie z harmonogramem - będą płacić niższe rachunki.

Jak będziemy zbierać odpady?

Odpady komunalne zbierane będą w dwóch pojemnikach w systemie SUCHE-MOKRE (o tym systemie segregacji w dalszej części artykułu).

Jeden pojemnik - na odpady komunalne suche (zbierane selektywnie)

Do tego pojemnika wrzucamy:

 • papier (np.: gazety, czasopisma kolorowe, katalogi, stare książki itp.), tekturę oraz opakowania z papieru i tektury, pudełka kartonowe,
 • tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych (m.in. butelki po napojach, butelki po środkach czystości, opakowania po produktach spożywczych, folie i torebki z tworzyw sztucznych,
 • szkło oraz opakowania ze szkła (m. in. butelki po napojach, słoiki po przetworach, szklane opakowania po żywności, przepłukane szklane opakowania po kosmetykach, inne opakowania szklane),
 • opakowania wielomateriałowe (m.in. kartoniki po mleku lub sokach owocowych),
 • metale, opakowania metalowe (m.in. metalowe puszki po produktach spożywczych, napojach. puszki po karmie dla zwierząt, folie aluminiowe).

Wymienione powyżej odpady muszą być oczyszczone z zabrudzeń.

Suche

UWAGA!!! Do pojemnika na odpady komunalne suche nie można wrzucać:

 • kawałków styropianu, tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, opakowań oraz butelek po olejach i smarach, opakowań po środkach ochrony roślin,
 • puszek oraz pojemników po farbach,
 • żarówek i lamp rtęciowych, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych.

Odpady komunalne suche (zebrane selektywnie) będą odbierane w cyklu miesięcznym.

Drugi pojemnik - na odpady komunalne mokre, ulegające biodegradacji, czyli odpady pochodzenia organicznego (zielone i kuchenne).

Do tego pojemnika wrzucamy odpady:

 • odpady kuchenne stałe (resztki żywności, przeterminowane artykuły spożywcze, zepsutą żywność),
 • skorupki jaj, odpadki z ryb, mięsa, drobne kości,
 • filtry do kawy wraz zawartością, a także torebki po herbacie,
 • skoszoną trawę,
 • liście, drobne gałęzie, trociny oraz inne pozostałości roślin.

Mokre

UWAGA!!! Do pojemnika na odpady ulegające biodegradacji nie można wrzucać:

 • odpadów surowcowych (tworzyw sztucznych, szkła, metalu)
 • odpadów niebezpiecznych (oleje, farby i inne chemikalia)
 • popiołu,
 • chemicznie skażonej ziemi,
 • środków ochrony roślin.

Odpady powstające nieregularnie

Odpady tego typu należy oddawać do punktów handlowych lub do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 • Przeterminowane leki, opakowania po lekach oraz termometry zbierane będą w odpowiednich pojemnikach ustawionych w aptekach oraz ośrodku zdrowia na terenie gminy, a także w punktach selektywnej zbiórki odpadów ustawionych w wybranych miejscach raz na pół roku według ustalonego harmonogramu, bez limitu litrażowego/kilogramowego.
 • Zużyte baterie, akumulatory małogabarytowe, zbierane będą w odpowiednich pojemnikach ustawionych w placówkach oświatowych na terenie gminy, a także w punktach selektywnej zbiórki odpadów ustawionych w wybranych miejscach raz na pół roku według ustalonego harmonogramu, bez limitu litrażowego/kilogramowego.
 • Opakowania po zużytych środkach chemicznych i ochrony roślin, należy przekazywać do sklepu w którym zostały zakupione, najlepiej za okazaniem paragonu, a także zbierane będą w punktach selektywnej zbiórki odpadów ustawionych w wybranych miejscach raz na pół roku według ustalonego harmonogramu, bez limitu litrażowego/kilogramowego.
 • Odpady z betonu, gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany mogą być wykorzystywane na własne potrzeby, przekazywane osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącymi przedsiębiorcami lub przekazane za dodatkową opłatą podmiotowi odbierającemu odpady.
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz tekstylia odbierane będą podczas ulicznej zbiórki odpadów, jaka odbywać się będzie dwa razy w roku według ustalonego harmonogramu. Odpady będzie można wystawiać przed posesjami bez limitu litrażowego/kilogramowego.
 • Elektrośmieci należy oddawać firmom organizującym zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy, a także zbierane będą w odpowiednich punktach selektywnej zbiórki odpadów ustawionych w wybranych miejscach raz na pół roku według ustalonego harmonogramu, bez limitu litrażowego/kilogramowego.
 • Pozostałe odpady niebezpieczne (m.in. opakowania po smarach, olejach, farbach świetlówki i żarówki energooszczędne itp.) zbierane będą w  punktach selektywnej zbiórki odpadów ustawionych w wybranych miejscach raz na pół roku według ustalonego harmonogramu, bez limitu litrażowego/kilogramowego.

Adres Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zostanie umieszczony na stronie urzędu po wyłonieniu wykonawcy w przetargu.

Zasady segregacji obowiązujące w naszej gminie:
System Dualny

Zasady podziału odpadów w systemie dualnym.

Do pojemnika z mokrymi odpadami wrzucane są wyłącznie resztki kuchenne, resztki roślinne, odpady spożywcze bez opakowań. Wszystkie pozostałe odpady, jako odpady suche trafiają do drugiego pojemnika. W razie wątpliwości gdzie wrzucać dany odpad, należy go wrzucić do pojemnika na suche odpady. Jest to najbardziej prosty i intuicyjny sposób segregacji, a do tego najtańszy.

Na terenach wiejskich i w zabudowie jednorodzinnej a taka przeważa w naszej gminie, system dualny daje najwięcej korzyści. Jest naturalna drogą do kompostowania w warunkach przydomowych i wykorzystywania tego kompostu we własnych ogródkach. Jednocześnie obniżając koszty obsługi systemu zbiorki odpadów, i pozwalając spełniać limity nałożone na gminy przez ustawę. Jest to najtańszy system spełniający warunki nowej ustawy o czystości i porządku w gminach.

Odpady zbierane w workach (tak jak ma miejsce segregacja dotychczas w naszej gminie) są sortowane tak samo jak odpady zmieszane. Zazwyczaj również na tej samej linii sortowniczej. W praktyce, ciężka praca mieszkańców na rozdziale papieru, plastiku i szkła jest dublowana na sortowni. Jedyną czynnością, której sortownia nie jest w stanie wykonać jest wyselekcjonowanie odpadków organicznych (mokrych). A efektywność pracy sortowni na odpadach suchych i odpadach zbieranych w workach jest podobna. Z tej perspektywy poświęcenie wysiłku mieszkańców na podział workowy nie ma sensu. To co ma sens to oddzielenie odpadów organicznych (mokrych) od surowcowych (suchych).

Żeby system był skuteczny, musi być powszechny. System dualny powinien obowiązywać wszystkich mieszkańców. Ale również wszystkie instytucje: szkoły, urzędy, przedszkola, sklepy, restauracje, hotele. Dzięki powszechności, stanie się on jeszcze bardziej skuteczny - na terenie gminy odpady wszędzie będą zagospodarowywane w ten sam sposób. Tylko prosty system może być powszechny. Takim systemem jest system dualny. Wprowadzając go na terenie gminy już teraz zagwarantujemy sobie, że nawet wyśrubowane normy odzysku przewidziane w roku 2020 zostaną spełnione.

Szanowni mieszkańcy!

Codziennie produkujemy i wyrzucamy mnóstwo śmieci, zużywając nieodnawialne surowce i w znaczny sposób ingerując w środowisko naturalne. Nieposegregowane i źle zagospodarowane powiększają składowiska odpadów, a My wszyscy obciążani jesteśmy kosztami ich utrzymania. Zróbmy, więc wszystko aby tych śmieci powstawało jak najmniej, dzięki czemu wpłyniemy na nasze otoczenie i zaoszczędzimy na opłatach. Będąc w sklepie wybierajmy opakowania najwygodniejsze, które posłużą nam na dłużej, a zwłaszcza te najbardziej ekologiczne. Najlepiej zagospodarowane odpady to takie, które nie powstają.

Zapobiegajmy, więc ich powstawaniu.

To od nas wszystkich zależy jak wdrożymy nowy system gospodarki odpadami w naszej gminie. W wielu krajach na świecie ten system już funkcjonuje od wielu lat, my musimy go wdrożyć w trybie przyspieszonym. Gdy nauczymy się mądrze gospodarować odpadami to korzyści odniesiemy My wszyscy i Środowisko!

Będziemy na bieżąco prowadzić kampanię informacyjną, będzie ona prowadzona również na stronie internetowej Gminy: www.szydlow.pl

System dualny
System dualny

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Drogownictwa
Urzędu Gminy Szydłów