Zwrot podatku akcyzowego 2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Szydłów, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminach:

  • od 1 lutego do 1 marca 2021 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.
  • od 2 do 31 sierpnia 2021 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.

Limit ustala się jako sumę:

  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w 2021 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:

  • do 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • do 31 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:
1) oryginały faktur Vat, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
2) dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta

Ponadto informujemy, iż od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Podstawowe informacje:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego