Informacja o osiągniętych w 2023 r. poziomach recyklingu

Uzyskane poziomy w 2023 roku w gminie Szydłów.

Za 2023 r. uzyskano następujące poziomy:

  • recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych (wymagany do osiągnięcia 35 %)  osiągnięty przez gminę poziom wyniósł 43,72%
  • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania  wyniósł 0,05 %  (obowiązek informacyjny)
  • poziom składowania odpadów komunalnych wyniósł 13,68 % (obowiązek informacyjny)

Dostępność