Projekty finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Flaga Polski i Godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG
„Remont drogi gminnej nr 390033T Szydłów, ul. Targowa od km 0+000 do km 0+130”
DOFINANSOWANIE 116 123,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 228 446,13 zł
DATA PODPISANIA UMOWY sierpień 2023 rok
Przedmiotem zadania jest remont odcinka drogi gminnej nr 390033T Szydłów, ul. Targowa o długości 130 m.


Logo Programu Polski Ład

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
„Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie gminy Szydłów”
DOFINANSOWANIE 2 700 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 3 359 416,34 zł
Przedmiotem zadania są m. in. działania obejmujące przygotowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych dotyczących poprawy efektywności energetycznej budynków na terenie gminy Szydłów wraz z montażem instalacji wykorzystujących OZE.


Logo Programu Polski Ład

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
„Budowa przedszkola w Szydłowie”
DOFINANSOWANIE 7 139 146,60 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 8 398 996,00 zł
Przedmiotem zadania są m. in. działania polegające na przygotowaniu dokumentacji projektowej, budowie budynku wraz z zagospodarowaniem przyległego tereny, montaż instalacji wykorzystujących OZE oraz zakup wyposażenia.


Logo Programu Polski Ład

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
„Poprawa efektywności energetycznej budynków OSP w miejscowościach Kotuszów, Korytnica i Jabłonica”
DOFINANSOWANIE 1 370 492,56 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 1 398 461,80 zł
Przedmiotem zadania jest przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dotyczących poprawy efektywności energetycznej budynków OSP w miejscowościach Kotuszów, Korytnica i Jabłonica wraz z montażem instalacji wykorzystujących OZE.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Uzupełnienie subwencji ogólnej
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Szydłów”
DOFINANSOWANIE: 1 238 739,80 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 749 083,03 zł
Przedmiotem zadania jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Szydłów, która umożliwi kolejnym mieszkańcom podłączenie się do sieci kanalizacyjnej i rezygnację z przydomowych szamb.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Jabłonica
DOFINANSOWANIE: 100 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 120 786,00 zł
Przedmiotem zadania jest budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Jabłonica, który umożliwi wspólny odpoczynek na świeżym powietrzu, aktywne spędzanie czasu wolnego oraz wpłynie pozytywnie na integrację lokalnej społeczności. W ramach zadania, w centrum wsi Jabłonica powstanie bezpieczna, ogólnodostępna, atrakcyjna i estetyczna przestrzeń publiczna z altaną rekreacyjną, placem zabaw oraz siłownią zewnętrzną.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Szydłów”
DOFINANSOWANIE 500 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 1 749 083,03 zł
Przedmiotem zadania jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Szydłów, która umożliwi kolejnym mieszkańcom podłączenie się do sieci kanalizacyjnej i rezygnację z przydomowych szamb.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG
„Remont odcinka drogi gminnej nr 390062T Jabłonica – starodroże od km 0+100 do km 0+325”
DOFINANSOWANIE 95 105,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 155 090,60 zł
Przedmiotem zadania jest remont odcinka drogi gminnej nr 390062T Jabłonica – starodroże o długości 225 m.


Logo Programu Polski Ład

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
„Przebudowa dróg na terenie gminy Szydłów”
DOFINANSOWANIE 2 280 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 3 218 639,87 zł
Przedmiotem zadania jest przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy dróg na terenie gminy Szydłów.


Logo Programu Polski Ład

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gacki”
DOFINANSOWANIE 6 623 058,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 6 971 640,00 zł
Przedmiotem zadania jest przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dotyczących rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Gacki.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020
„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12”
DOFINANSOWANIE 136 719,94 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 2 188 756,26 zł
Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku pełniącego ważne funkcje społeczne – budynek Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12 w Szydłowie, która obejmować będzie m. in.: ocieplenie stropodachu i ścian, wymianę okien, drzwi, oświetlenia na LED, przebudowę systemów c.o. i instalacji c.w.u., montaż instalacji wykorzystującej OZE w postaci powietrznej pompy ciepła.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12”
DOFINANSOWANIE 550 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 2 188 756,26 zł
Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku pełniącego ważne funkcje społeczne – budynek Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12 w Szydłowie, która obejmować będzie m. in.: ocieplenie stropodachu i ścian, wymianę okien, drzwi, oświetlenia na LED, przebudowę systemów c.o. i instalacji c.w.u., montaż instalacji wykorzystującej OZE w postaci powietrznej pompy ciepła.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Rezerwa celowa budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych z 2021 roku
„Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 644 w miejscowości Kotuszów od km 0+000 do km 0+535, nawalny deszcz 2021”
DOFINANSOWANIE 126 891,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 158 614,65 zł
Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 644 w miejscowości Kotuszów o długości 535 m.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Rezerwa celowa budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych z 2021 roku
„Przebudowa drogi nr 390027T Korytnica most od km 0+000 do km 0+370, nawalny deszcz 2021”
DOFINANSOWANIE 114 685,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 143 356,50 zł
Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi gminnej nr 390027T w miejscowości Korytnica o długości 370 m.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
OCHRONA ZABYTKÓW
„Szydłów, zespół Zamku Królewskiego, budynek „Skarbczyka” (XVI w.): prace remontowe dachu”
DOFINANSOWANIE 132 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 296 031,59 zł
W ramach zadania przeprowadzone zostaną roboty budowlane przy budynku Skarbczyka, polegające m. in. na wymianie uszkodzonych elementów konstrukcyjnych dachu, wykonaniu nowego pokrycia dachowego z gontu modrzewiowego, wymianie obróbek blacharskich oraz montażu orynnowania, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej stropu, dociepleniu stropu, wykonaniu instalacji odgromowej. Nad realizacją zadania pełniony będzie nadzór inwestorski i autorski. Zaplanowane prace mają charakter zabezpieczający i zachowawczy.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
„Przebudowa dachu budynku sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną”
DOFINANSOWANIE 619 716,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 1 224 979,67 zł
Przedmiotem projektu jest modernizacja dachu sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie. W ramach zadania wykonano m. in. przebudowę dachu, posadzki na sali gimnastycznej, przebudowę sanitariatów wraz z wymianą urządzeń sanitarnych i instalacji, montaż stolarki wewnętrznej wraz z parapetami, instalacje c. o. i c. w. u., montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, instalacje elektryczne wraz z montażem oświetlenia.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Dotacja z rezerwy ogólnej budżetu państwa
„Zakup autobusu szkolnego do przewozu 22 uczniów”
DOFINANSOWANIE 156 621,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 325 950,00 zł
W ramach zadania zakupiono autobus do przewozu 22 uczniów.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
„Budowa odcinka sieci wodociągowej: Szydłów – Brzeziny w ramach zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Szydłów””
DOFINANSOWANIE 500 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 546 353,00 zł
W ramach zadania wybudowano odcinek sieci wodociągowej, który zaopatruję w wodę mieszkańców miejscowości Brzeziny i Osówka.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY
Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
„Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców”
DOFINANSOWANIE 256 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 5 602 471,55 zł
Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych działań o charakterze rewitalizacyjnym związanych z ukształtowaniem i przystosowaniem przestrzeni publicznej do pełnienia nowych funkcji, przebudową i remontem istniejących obiektów oraz nadaniem im nowych funkcji. W ramach przedsięwzięcia realizowane będzie zadanie polegające na przebudowie i nadbudowie zdegradowanego obiektu wpisanego do ewidencji zabytków z przeznaczeniem go na bibliotekę publiczną.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020
„Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców”
DOFINANSOWANIE 233 697,89 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 5 602 471,55 zł
Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych działań o charakterze rewitalizacyjnym obejmujących szereg zadań związanych z ukształtowaniem, przebudową i adaptacją atrakcyjnych dla lokalnej społeczności, a także os. korzystających z obszaru rewitalizacji przestrzeni publicznych i obiektów w celu nadania im nowych lub przywrócenia niegdyś pełnionych funkcji w zdegradowanym obszarach centralnej miejscowości Gminy – Szydłowie. Realizacja wpłynie pozytywnie na niwelowanie negatywnych zjawisk w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej wyznaczonego obszaru rewitalizacji. Realizowane zadania to m. in.: Przebudowa i nadbudowa budynku dawnego Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, Adaptacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych po zakończonej działalności oczyszczalni ścieków, Ochrona i udostępnienie odsłonięcia geologicznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydłowie, Montaż systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych, Zakup wyposażenia do działalności kulturalnej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020
„Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych”
DOFINANSOWANIE 493 337,10 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 12 124 402,36 zł
Projekt polega na przebudowie, remoncie, konserwacji 5 zabytkowych obiektów oraz zagospodarowaniu ich otoczenia. Realizacja projektu zapewni kompleksowe zabezpieczenie tych obiektów przed zniszczeniem, dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych (3 szt.) oraz działalności kulturalnej i turystycznej w celu zwiększenia dostępności zasobów kulturowych regionu odwiedzającym Szydłów. Realizowane zadania to m. in.: Przebudowa, modernizacja, konserwacja wyposażenie budynku byłej synagogi z zagospodarowaniem terenu, Konserwacja, przebudowa i zagospodarowanie terenu dawnego zamku tzw. „sali rycerskiej”, Przebudowa, modernizacja budynku „Skarbczyka” oraz wykonanie wystawy stałej, Zagospodarowanie ruin kościoła i szpitala pw. Ducha Św., Modernizacja budynku dawnej bramy zamkowej.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY
Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
„Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych”
DOFINANSOWANIE 815 142,52 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 12 124 402,36 zł
Projekt polega na przebudowie, remoncie, konserwacji 5 zabytkowych obiektów oraz zagospodarowaniu ich otoczenia. Realizacja projektu zapewni kompleksowe zabezpieczenie obiektów wpisanych do rejestru zabytków przed zniszczeniem, dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz działalności kulturalnej i turystycznej w celu zwiększenia dostępności zasobów kulturowych regionu. Realizowane zadania to m. in.: Przebudowa, modernizacja, konserwacja wyposażenie budynku byłej synagogi z zagospodarowaniem terenu, Konserwacja, przebudowa i zagospodarowanie terenu dawnego zamku tzw. „sali rycerskiej”, Przebudowa, modernizacja budynku „Skarbczyka” oraz wykonanie wystawy stałej, Zagospodarowanie ruin kościoła i szpitala pw. Ducha Św., Modernizacja budynku dawnej bramy zamkowej.

Dostępność