Projekty finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Polska

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
OCHRONA ZABYTKÓW
„Szydłów, zespół Zamku Królewskiego, budynek „Skarbczyka” (XVI w.): prace remontowe dachu”
DOFINANSOWANIE 132 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 296 031,59 zł
W ramach zadania przeprowadzone zostaną roboty budowlane przy budynku Skarbczyka, polegające m. in. na wymianie uszkodzonych elementów konstrukcyjnych dachu, wykonaniu nowego pokrycia dachowego z gontu modrzewiowego, wymianie obróbek blacharskich oraz montażu orynnowania, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej stropu, dociepleniu stropu, wykonaniu instalacji odgromowej. Nad realizacją zadania pełniony będzie nadzór inwestorski i autorski. Zaplanowane prace mają charakter zabezpieczający i zachowawczy.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH
„Przebudowa dachu budynku sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną”
DOFINANSOWANIE 619 716,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 1 224 979,67 zł
Przedmiotem projektu jest modernizacja dachu sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie. W ramach zadania wykonano m. in. przebudowę dachu, posadzki na sali gimnastycznej, przebudowę sanitariatów wraz z wymianą urządzeń sanitarnych i instalacji, montaż stolarki wewnętrznej wraz z parapetami, instalacje c. o. i c. w. u., montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, instalacje elektryczne wraz z montażem oświetlenia.
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Dotacja z rezerwy ogólnej budżetu państwa
"Zakup autobusu szkolnego do przewozu 22 uczniów"
DOFINANSOWANIE 156 621,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 325 950,00 zł
W ramach zadania zakupiono autobus do przewozu 22 uczniów.
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH
„Budowa odcinka sieci wodociągowej: Szydłów - Brzeziny w ramach zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Szydłów””
DOFINANSOWANIE 500 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 546 353,00 zł
W ramach zadania wybudowano odcinek sieci wodociągowej, który zaopatruję w wodę mieszkańców miejscowości Brzeziny i Osówka.
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY
Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
"Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców"
DOFINANSOWANIE 256 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 5 602 471,55 zł
Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych działań o charakterze rewitalizacyjnym związanych z ukształtowaniem i przystosowaniem przestrzeni publicznej do pełnienia nowych funkcji, przebudową i remontem istniejących obiektów oraz nadaniem im nowych funkcji. W ramach przedsięwzięcia realizowane będzie zadanie polegające na przebudowie i nadbudowie zdegradowanego obiektu wpisanego do ewidencji zabytków z przeznaczeniem go na bibliotekę publiczną.'
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020
"Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców"
DOFINANSOWANIE 233 697,89 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 5 602 471,55 zł
Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych działań o charakterze rewitalizacyjnym obejmujących szereg zadań związanych z ukształtowaniem, przebudową i adaptacją atrakcyjnych dla lokalnej społeczności, a także os. korzystających z obszaru rewitalizacji przestrzeni publicznych i obiektów w celu nadania im nowych lub przywrócenia niegdyś pełnionych funkcji w zdegradowanym obszarach centralnej miejscowości Gminy – Szydłowie. Realizacja wpłynie pozytywnie na niwelowanie negatywnych zjawisk w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej wyznaczonego obszaru rewitalizacji. Realizowane zadania to m. in.: Przebudowa i nadbudowa budynku dawnego Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, Adaptacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych po zakończonej działalności oczyszczalni ścieków, Ochrona i udostępnienie odsłonięcia geologicznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydłowie, Montaż systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych, Zakup wyposażenia do działalności kulturalnej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Szydłów
• 07.04.2021: Gmina Szydłów pozyskała pół miliona na kanalizację

Przebudowa dachu budynku sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną
• 03.03.2021: Zakończono generalny remont sali gimnastycznej
• 20.11.2020: Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19
• 06.10.2020: Modernizacja Szkoły Podstawowej w Szydłowie

Budowa odcinka sieci wodociągowej: Szydłów - Brzeziny w ramach zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Szydłów"
• 03.08.2020: Budowa wodociągu Szydłów - Brzeziny

Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców
• 09.07.2021: Trwa budowa parku miejskiego w Szydłowie
• 01.07.2021: To będzie siódma lokalizacja biblioteki
• 24.06.2021: Powstaje nowoczesny parking
• 20.01.2021: Podpisano umowy na parking i bibliotekę
• 13.01.2021: Umowa na park miejski podpisana
• 14.10.2020: Przetarg na rewitalizację Szydłowa ogłoszony
• 07.10.2020: Podpisano umowę na dofinansowanie

Zakup autobusu szkolnego do przewozu 22 uczniów
• 31.12.2019: Nowy autobus szkolny już zakupiony
• 28.11.2019: 156 tys. zł na zakup autobusu szkolnego