Brzeziny z asfaltowym skrótem w stronę Szydłowa

Odbiór łącznika drogi w Brzezinach

Na nowej drodze: Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz z Kierownikiem Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego UMiG Sebastianem Kicińskim.

Gmina Szydłów zrealizowała inwestycję drogową w Brzezinach, dzięki której wschodnia część miejscowości zyskała bezpośrednie połączenie z drogą powiatową nr 1814T (0035T) Brzeziny-Szydłów-Kotuszów.

Droga wewnętrzna, zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 40/1, miała do tej pory nawierzchnię gruntową. W wyniku przeprowadzonej inwestycji droga zyskała nawierzchnię asfaltową na podbudowie z kruszywa łamanego o szerokości jezdni 3,5 m, z poboczami utwardzonymi kruszywem o szerokości 0,5 m.

Długość przebudowanego odcinka wyniosła 510 metrów.

Logo Programu Polski Ład

Realizacja zadania była możliwa dzięki realizacji przez gminę większego projektu pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Szydłów” (w systemie zaprojektuj i wybuduj) dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Koszt inwestycji to 293.783,96 zł.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k. w Staszowie.

Dostępność