Gminny Klub Sportowy w Szydłowie

Gminny Klub Sportowyul. Targowa 3
28-225 Szydłów

Prezes: Damian Rudnik
Skarbnik: Marek Rudnik
Sekretarz: Szczepan Michalski

www.gksszydlow.futbolowo.pl

Gminny Klub Sportowy w Szydłowie jest stowarzyszeniem kultury fizycznej. Stowarzyszenie zostało wpisane do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej 5 lutego 2003 r.
Klub działa w ramach Powiatowego Zrzeszenia "Ludowe Zespoły Sportowe" zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą - Prawo o stowarzyszeniach i statutem Klubu. Terenem działania Klubu jest obszar Gminy Szydłów.

Zgodnie z §7 statutu, celem Klubu jest propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie działania Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki środowiska wiejskiego.

Klub realizuje na terenie gminy swoje cele w szczególności przez:
- programowanie, upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej, sportu, turystyki kwalifikowanej oraz innych form aktywnego wypoczynku na terenie gminy,
- popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej,
- popularyzowanie higienicznego trybu życia,
- reprezentowanie w samorządzie powiatowym spraw związanych z rozwojem kultury fizycznej na obszarze działania Klubu,
- powoływanie jednostek regulaminowych Klubu,
- stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego,
- szkolenie młodzieżowych kadr, w tym młodzieżowych organizatorów sportu,
- organizowanie imprez i zawodów sportowych,
- programowanie i organizowanie obozów szkoleniowych w różnych formach dla członków oraz innych osób na terenie działania Klubu,
- działanie na rzecz rozwijania urządzeń i obiektów sportowych w gminie,
- współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z innymi stowarzyszeniami i organizacjami,
- prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.