Informacja dotycząca radonu w pomieszczeniach

Radon

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny jako organ właściwy w zakresie higieny radiacyjnej na terenie woj. świętokrzyskiego, w ramach działań informacyjno-edukacyjnych mających na celu ograniczenie ryzyka negatywnego wpływu na zdrowie w związku z narażeniem ludzi na występujący w środowisku radon informuje, iż na podstawie art. 23d ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. 2023 r., poz. 1173, ze zm.), zbywca budynku, lokalu lub pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi oraz wynajmujący budynek, lokal lub pomieszczenie, przeznaczone na pobyt ludzi, przekazuje na żądanie nabywcy lub najemcy takiego budynku, lokalu lub pomieszczenia informację o wartości średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu odpowiednio w budynku, lokalu lub pomieszczeniu.

Przepisu ust. 1 nie stosuje się do wynajmujących nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie wynajmu budynków, lokali lub pomieszczeń. Informacja, o której mowa w ust. 1, wskazuje: 1) wartość średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu odpowiednio w budynku, lokalu albo pomieszczeniu; 2) porównanie wartości, o której mowa w pkt 1, z wartością poziomu odniesienia dla średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, o którym mowa w art. 23b; 3) podstawę faktyczną sporządzenia informacji, w szczególności wyniki pomiarów, w oparciu o które sporządzono informację, oraz podmiot, który przeprowadził pomiary.

Powyższe oznacza, że każdy (za wyjątkiem wynajmujących nieprowadzących działalności gospodarczej) wynajmujący budynek, lokal lub pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi powinien zweryfikować, czy stężenie radonu odpowiednio w budynku, lokalu albo pomieszczeniu, nie przekracza dopuszczalnej wartości wynikającej z art. 23b ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, tj. 300 Bq/m3.

Dostępność