Informacja o IV Sesji Rady Miejskiej

Widok na Szydłów z lotu ptaka z herbem i napisem Sesja Rady Miejskiej w Szydłowie

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Miasta i Gminy Szydłów, na dzień 26 czerwca 2024 r. (środa) zwołuję IV sesję Rady Miejskiej w Szydłowie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szydłów. Początek obrad sesji o godz. 10:30.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji RM.
 4. Zapytania i interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów z prac w okresie między sesjami RM.
 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Szydłów za rok 2023. Debata.
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Szydłów wotum zaufania – projekt Nr IV/14/2024.
 1. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2023 rok – projekt Nr IV/15/2024,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie za 2023 rok – projekt Nr IV/16/2024,
  • udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Szydłów z tytułu wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2023 rok – projekt Nr IV/17/2024,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2024-2034 – projekt Nr IV/18/2024,
  • zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2024 rok – projekt Nr IV/19/2024,
  • szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, na terenie Gminy Szydłów – projekt Nr IV/20/2024,
  • przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Szydłów na lata 2024-2030” – projekt Nr IV/21/2024,
  • „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Szydłów na lata 2024-2027” – projekt Nr IV/22/2024.
 2. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Szydłowie
(-) Katarzyna Skuza

Dostępność