Informacja o LIX Sesji Rady Miejskiej

Widok na Szydłów z lotu ptaka z herbem i napisem Sesja Rady Miejskiej w Szydłowie

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Miasta i Gminy Szydłów, na dzień 29 sierpnia 2023 r. (wtorek) zwołuję LIX sesję Rady Miejskiej w Szydłowie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szydłów. Początek obrad sesji o godz. 10:00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RM.
 4. Zapytania i interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów z prac w okresie między sesjami RM.
 6. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2023 – 2033 – projekt Nr LIX/341/2023,
 • zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2023 rok – projekt Nr LIX/342/2023,
 • przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi na Uchwały: Nr XXIII/112/2008 Rady Gminy Szydłów z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłów i Nr XXIII/105/2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szydłów na terenie gminy Szydłów wraz z odpowiedzią na skargę – projekt Nr LIX/343/2023,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Szydłów – projekt Nr LIX/344/2023,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szydłów – projekt Nr LIX/345/2023,
 • trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej – projekt Nr LIX/346/2023.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Szydłowie
(-) Katarzyna Skuza

Zapis transmisji

Dostępność