Informacja o LV Sesji Rady Miejskiej

Widok na Szydłów z lotu ptaka z herbem i napisem Sesja Rady Miejskiej w Szydłowie

Na podstawie §18 ust. 2 pkt 3 Statutu Miasta i Gminy Szydłów, na dzień 20 lutego 2023 r. (poniedziałek) zwołuję LV sesję Rady Miejskie w Szydłowie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szydłów. Początek obrad sesji o godz. 14:30.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RM.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów z prac w okresie między sesjami RM.
6. Sprawozdanie za rok 2022 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Szydłów.
7. Zatwierdzenie planów finansowych na 2023 rok:
a) Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej,
b) Miejsko-Gminnego Centrum Kultury,
c) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie.
8. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach:
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2023 – 2033 – projekt Nr LV/315/2023,
– zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2023 rok – projekt Nr LV/316/2023,
– zmiany Uchwały Nr LIII/305/ 2023 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Szydłów, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Szydłów – projekt Nr LV/317/2023,
– wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Szydłów do Świętokrzyskiego Klastra Energii w Staszowie – projekt Nr LV/318/2023,
– udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1814T (0035T) Brzeziny – Szydłów – Kotuszów w miejscowości Szydłów ul. Brzezińska od km 2+570 do km 3+565” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – projekt Nr LV/319/2023.
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Szydłowie
(-) Katarzyna Skuza

Zapis transmisji

Dostępność