Informacja o LVI Sesji Rady Miejskiej

Widok na Szydłów z lotu ptaka z herbem i napisem Sesja Rady Miejskiej w Szydłowie

Na podstawie §18 ust. 2 pkt 3 Statutu Miasta i Gminy Szydłów, na dzień 29 marca 2023 r. (środa) zwołuję LVI sesję Rady Miejskie w Szydłowie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szydłów. Początek obrad sesji o godz. 9:30.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RM.
 4. Zapytania i interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów z prac w okresie między sesjami RM.
 6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2022 Gminy Szydłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 7. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie za 2022 r.
 8. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za 2022 rok.
 9. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2023 – 2033 – projekt Nr LVI/320/2023,
 • zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2023 rok – projekt Nr LVI/321/2023,
 • przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłów na 2023 rok” – projekt Nr LVI/322/2023,
 • określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta i Gminy Szydłów” – projekt Nr LVI/323/2023,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Szydłów porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego obszaru IIT „Świętokrzyski Horyzont” na lata 2021-2030 – projekt Nr LVI/324/2023,
 • wyrażenia zgody na wydzierżawianie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szydłów – projekt Nr LVI/325/2023.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Szydłowie
(-) Katarzyna Skuza

Zapis transmisji

Dostępność