Informacja o LVII Sesji Rady Miejskiej

Widok na Szydłów z lotu ptaka z herbem i napisem Sesja Rady Miejskiej w Szydłowie

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Miasta i Gminy Szydłów, na dzień 29 maja 2023 r. (poniedziałek) zwołuję LVII sesję Rady Miejskie w Szydłowie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szydłów. Początek obrad sesji o godz. 10:30.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RM.
 4. Zapytania i interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie między sesjami RM.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2022 dla Gminy Szydłów.
 7. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2023 – 2033 – projekt Nr LVII/326/2023,
 • zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2023 rok – projekt Nr LVII/327/2023,
 • przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi na Uchwałę Nr XXIII/112/2008 Rady Gminy Szydłów z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłów wraz z odpowiedzią na skargę – projekt Nr LVII/328/2023,
 • zmiany Uchwały Nr LIV/ 311/ 2023 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 – projekt Nr LVII/329/2023.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szydłowie
(-) Katarzyna Skuza

Zapis transmisji

Dostępność