Informacja o LXI Sesji Rady Miejskiej

Widok na Szydłów z lotu ptaka z herbem i napisem Sesja Rady Miejskiej w Szydłowie

Na podstawie §18 ust. 2 pkt 3 Statutu Miasta i Gminy Szydłów, na dzień 30 października 2023 r. (poniedziałek) zwołuję LXI sesję Rady Miejskiej Szydłowie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szydłów. Początek obrad sesji o godz. 9.30.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RM.
 4. Zapytania i interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów z prac w okresie między sesjami RM.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023.
 7. Informacja Przewodniczącej RM o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych za rok 2022 i Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników UMiG za rok 2022.
 8. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2023 – 2033 – projekt Nr LXI/348/2023,
 • zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2023 rok – projekt Nr LXI/349/2023,
 • przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Potoku na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – projekt Nr LXI/350/2023,
 • przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Władysława w Szydłowie na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – projekt Nr LXI/351/2023.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Szydłowie
(-) Katarzyna Skuza

Zapis transmisji

Dostępność