Informacja o LXV Sesji Rady Miejskiej

Widok na Szydłów z lotu ptaka z herbem i napisem Sesja Rady Miejskiej w Szydłowie

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Miasta i Gminy Szydłów, na dzień 28 lutego 2024 r. (środa) zwołuję LXV sesję Rady Miejskiej w Szydłowie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szydłów. Początek obrad sesji o godz. 10:00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RM.
 4. Zapytania i interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie między sesjami RM.
 6. Sprawozdanie za rok 2023 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Szydłów.
 7. Zatwierdzenie planów finansowych na 2024 rok:
  a) Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej,
  b) Miejsko-Gminnego Centrum Kultury,
  c) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie.
 8. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2024-2034 – projekt Nr LXV/373/2024,
 • zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2024 rok – projekt Nr LXV/374/2024,
 • zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej w Szydłowie na rok 2024 – projekt Nr LXV/375/2024,
 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 – projekt Nr LXV/376/2024,
 • nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Jana Kaczorowskiego w Szydłowie – projekt Nr LXV/377/2024,
 • wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szydłów – projekt Nr LXV/378/2024,
 • wyrażenia zgody na przekazanie gminie Staszów części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia – projekt Nr LXV/379/2024.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Szydłowie
(-) Katarzyna Skuza

Zapis transmisji

Dostępność