Informacja o osiągniętych w 2020 r. poziomach recyklingu

Informacja o osiągniętych w roku 2020 przez gminę Szydłów, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Na podstawie art. 3, ust. 2, pkt. 9, lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1439 ze zm.) informujemy że:

  • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 15,56 %
  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 52,70%
  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 100%

Dostępność