Informacja ws. projektu rewitalizacyjnego

Stary Ratusz

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie w sieci informacjami na temat realizacji projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców”, Urząd Miasta i Gminy Szydłów pragnie przypomnieć okoliczności towarzyszące realizacji projektu rewitalizacyjnego.

Wniosek aplikacyjny został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniu 17.09.2019 roku. Został oceniony najwyżej spośród wszystkich wniosków złożonych w naborze.

Zakładana wartość projektu ogółem: 5 238 011,96 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 3 989 138,29 zł

Wniosek zakładał realizację 10 zadań w tym zadanie pn. „Przebudowa i termomodernizacja zdegradowanego budynku dawnego Ratusza” planowane do realizacji przez firmę PURPLE VALLEY Sp. z o. o., z siedzibą ul. Rynek 21, 28-225 Szydłów – wniosek zakładał dofinansowanie dla tego zadania w kwocie 249 972,03 zł.

Projekt rewitalizacyjny realizowano jako partnerski, co oznacza, że strony zainteresowane realizacją wspólnego projektu podpisywały umowę partnerską, która określała między innymi wzajemne prawa, obowiązki, ramy czasowe, zakres rzeczowy projektu oraz wysokość środków i intensywność dofinansowania.

Jeżeli któryś z partnerów nie wywiązał się z obowiązków określonych w umowie, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego cofał dofinansowanie dla całego projektu, czyli również dla pozostałych 9 zadań, z powodu nieosiągnięcia zakładanych w projekcie wskaźników.

Firma  PURPLE VALLEY Sp. z o. o., z siedzibą ul. Rynek 21, 28-225 Szydłów, mimo wezwań ze strony Lidera projektu (Gminy Szydłów) nie przedłożyła w odpowiednim czasie wymaganej dokumentacji architektoniczno-budowlanej, co groziło utratą dofinansowania w wysokości 3 739 166,26 zł przeznaczonego dla pozostałych partnerów projektu.

Nadmieniamy, że wszelkie rozwiązania architektoniczno-budowlane muszą uzyskać akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zatem inwestor nie ma możliwości dowolnego kształtowania zakresu i formy przebudowy obiektu. W związku z zaistniałą sytuacją, partnerzy projektu na mocy łączącej ich umowy podjęli decyzję o wypowiedzenie umowy partnerstwa firmie PURPLE VALLEY Sp. z o. o., z siedzibą ul. Rynek 21, 28-225 Szydłów.

Miasto i Gmina Szydłów dołożyło wszelkich starań by możliwa była przebudowa Ratusza. Na wniosek firmy PURPLE VALLEY Sp. z o. o., Rada Miejska podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, wszczęto procedurę zmiany przeznaczenia działki na której posadowiono schody Ratusza. Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów zaproponował przekazanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działki pod schodami Ratusza, co pozwalało na uzyskanie stosownych pozwoleń budowlanych.

Niestety mimo podjętych przez Miasto i Gminę Szydłów działań, firma  PURPLE VALLEY Sp. z o. o. nie wywiązała się z obowiązków umowy partnerskiej, a Gmina Szydłów wraz z drugim partnerem nie mogła pozwolić na utratę 3 739 166,26 zł dofinansowania do zaplanowanych w projekcje zadań. Byłaby to ogromna niegospodarność ze strony wspólnoty samorządowej i działanie na szkodę mieszkańców Gminy Szydłów.

Po wypowiedzeniu partnerstwa, Miasto i Gmina Szydłów dokonała zmian we wniosku, które pozwoliły na zachowanie dofinansowania i uratowanie tego projektu, który obejmował m.in. budowę parku miejskiego, parkingu z budynkiem informacji turystycznej, kładkę przez fosę, modernizację ulicy Staszowskiej oraz przebudowę starej gminy na Bibliotekę Publiczną.

W załączeniu oświadczenie o wypowiedzeniu umowy partnerstwa.

Sekretarz Gminy
(-) Janusz Sowa

Dostępność