Kurozwęki i Kotuszów połączone zmodernizowaną drogą

Droga powiatowa Kurozwęki Kotuszów

W dniu 15 września 2023 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0828T Życiny – Korytnica – Kurozwęki w miejscowościach Kurozwęki i Kotuszów gdzie funkcjonowały zlikwidowane PGRy”.

Przedmiotowa inwestycja realizowana była w formule „zaprojektuj i wybuduj” z dofinansowaniem udzielonym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość inwestycji wynosi 1.999.143,60 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu w kwocie 1.959.160,72 zł, co stanowi 98% wartości inwestycji. Wkład własny w wysokości 39.982,88 zł został pokryty z dotacji celowej udzielonej przez miasto i gminę Staszów w kwocie 15.075,12 zł oraz w pozostałej części z budżetu powiatu staszowskiego.

Droga powiatowa Kurozwęki Kotuszów

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. z siedzibą w Staszowie. Droga powiatowa nr 0828T Życiny – Korytnica – Kurozwęki stanowiła bardzo ważny ciąg komunikacyjny dla państwowego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, które funkcjonowało niegdyś pod nazwą „Kurozwęki SK S.P, Państwowa Stadnina Koni Kurozwęki”, jak również bezpośrednie połączenie dla gruntów ornych i użytków zielonych będących własnością tegoż PGRu i zlokalizowanych bezpośrednio przy drodze.

Droga powiatowa Kurozwęki Kotuszów

W ramach inwestycji zrealizowano przebudowę 1820 m odcinka drogi biegnącego przez miejscowości Kurozwęki i Kotuszów. W ramach przebudowy dokonano poszerzenia jezdni, wydzielano pobocza asfaltowe, a także wykonano renowację odwodnienia poprzez udrożnienie istniejących i wykonanie nowych przepustów oraz oznakowanie poziome i pionowe.

Droga powiatowa Kurozwęki Kotuszów

Przebudowa w/w odcinka drogi powiatowej ma duży wpływ na poprawę sytuacji mieszkańców miejscowości, na obszarze których funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej poprzez zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu, gdzie zlokalizowane są ośrodki turystyczne i agroturystyczne w Kurozwękach jak również w Korytnicy przy zbiorniku wodnym „Chańcza”.

Droga powiatowa Kurozwęki Kotuszów

W odbiorze przebudowanej drogi uczestniczyli: poseł na Sejm RP Marek Kwitek, starosta staszowski Józef Żółciak, wicestarosta Leszek Guzal, wiceprzewodniczący rady powiatu w Staszowie Stanisław Batóg, burmistrz miasta i gminy Szydłów Andrzej Tuz, radny sejmiku województwa świętokrzyskiego Paweł Krakowiak, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś wraz z pracownikami, Sebastian Kiciński z urzędu miasta i gminy w Szydłowie, pracownicy starostwa powiatowego w Staszowie oraz przedstawiciele wykonawcy Rafał i Wojciech Szyszkowscy.

Tekst: Magdalena Fila
Foto: Paulina Majczak

Droga powiatowa Kurozwęki Kotuszów

Dostępność