LGD Białe Ługi z finansowaniem LSR 2023-2027

Białe Ługi logo na tle rezerwatu

W dniu 9 stycznia 2024 r. w Sali Rycerskiej Zamku Królewskiego w Sandomierzu, członkowie Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” Zdzisław Pniewski – Prezes Zarządu oraz Anna Niedziela – Członek Zarządu podpisali umowę przyznania pomocy na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 – ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”.

Przygotowana na nowy okres programowania Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Białe Ługi” oparta będzie na trzech celach LSR, ściśle powiązanych z wynikami przeprowadzonej diagnozy partycypacyjnej:

  1. Poprawa jakości życia mieszkańców
  2. Wykorzystanie lokalnych zasobów turystycznych i kulturowych
  3. Inteligentne społeczeństwo

Przekazane środki będą przeznaczone na: rozwój turystyki, w tym w szczególności budowę lub modernizację małej infrastruktury turystycznej, poprawę dostępności infrastruktury publicznej; rozwój przedsiębiorczości, poprzez podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej; tworzenie i rozwój sieciowych produktów turystycznych, promocję obszaru w tym usług lokalnych, wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych, a także aktywizację i integrację mieszkańców.

Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: https://www.swietokrzyskie.pro/miliony-na-lokalne-strategie-rozwoju/

Źródło: LGD „Białe Ługi”

Dostępność