Nabór kandydatów do komisji konkursowej

Organizacja pozarządowe w mieście i gminie Szydłów

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów

ogłasza

OTWARTY NABÓR KANDYDATÓW – PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO SKŁADU KOMISJI KONKURSOWEJ POWOŁYWANEJ DO OPINIOWANIA OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SZYDŁÓW W 2024 ROKU

 1. Każda organizacja pozarządowa oraz każdy z podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko jednego kandydata na członka komisji konkursowej.
 2. Kandydaci na członków komisji konkursowej muszą spełnić następujące kryteria:
  • a) reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • b) posiadają pisemne upoważnienie do reprezentacji organizacji, o ile nie wynika to z aktualnego wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego, ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (kserokopie dokumentu należy dołączyć do zgłoszenia);
  • c) są obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych.
 3. W skład komisji konkursowej Burmistrz powołuje dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych.
 4. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 5. Zgłoszenie kandydatur do komisji konkursowej należy dokonywać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy – Sekretariat lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miasta i Gminy w Szydłowie, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów w zamkniętej kopercie z adnotacją „Zgłoszenie kandydata na członka komisji konkursowej 2024”.
 6. Termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 29 kwietnia 2024 r. O terminowości zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu.
 7. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów
(-) Andrzej Tuz

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 21/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów z dn. 22 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia o otwartym naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Szydłów w 2024 roku.

Dostępność