Ogłoszenie o bezpłatnym transporcie do lokalu wyborczego

Bus do transportu osób

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów informuje, iż do dnia 27 maja 2024 r. (tj. poniedziałek) do godz. 15:30 w Urzędzie Miasta i Gminy Szydłów przyjmowane będą zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do lokalu wyborczego oraz transportem powrotnym przez wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat. 

Wyborcy, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zgłoszenia zgodnie z załączonym wnioskiem można dokonać ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów (pokój nr 22), tel. 41 354 51 25 wew. 246 lub na adres e-mail: gmina@szydlow.pl

Na podstawie ww. zgłoszenia, zostaną ustalone trasy dowozów i najpóźniej na 3 dni przed wyborami zainteresowani otrzymają informację o orientacyjnej godzinie przewozu.

Dostępność