Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Księgowość. Nabór na stanowisko pracy Szydłów

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZYDŁÓW
z dnia 30 stycznia 2024 r.

o naborze na wolne stanowisko w Urzędzie Miasta i Gminy w Szydłowie

I. Nazwa stanowiska pracy
Stanowisko ds. księgowości podatków i opłat

II. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. Posiada wykształcenie wyższe,
 5. Staż pracy: minimum 3 lata,
 6. Dobra znajomość programu Respons,
 7. Znajomość przepisów prawa z zakresu wykonywanych obowiązków: ustawy o samorządzie gminnym, rachunkowości, finansach publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania egzekucyjnego w administracji, opłaty skarbowej, o ochronie danych osobowych oraz prawa miejscowego,
 8. Nieposzlakowana opinia,
 9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

III. Wymagania dodatkowe:

 1. Wysoka kultura osobista,
 2. Umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji,
 3. Komunikatywność, umiejętność współpracy,
 4. Umiejętność publicznego prezentowania stanowiska,
 5. Samodzielność, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność i dyspozycyjność,
 6. Posiadanie prawa jazdy kategorii B.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie w księgach rachunkowych prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i od osób fizycznych i prawnych,
 2. Dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat i zaległości dotyczących w/w podatków i przygotowywanie postanowień w tym zakresie,
 3. Sprawdzanie terminowości wpłat zobowiązań podatkowych dokonywanych przez podatników,
 4. Ustalanie na podstawie ewidencji księgowej danych potrzebnych do wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości podatkowych,
 5. Naliczanie odsetek za nieterminowe wpłaty podatków zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, dokonywanie kwartalnych przepisów odsetek od zaległości,
 6. Uzgadnianie sald zaległości i nadpłat,
 7. Dokonywanie odpisów aktualizujących zaległości w okresach sprawozdawczych,
 8. Miesięczne uzgodnienia z pracownikiem księgowości budżetowej wpływów z tytułu podatków lokalnych,
 9. Prowadzenie spraw związanych z ulgami podatkowymi dotyczącymi zobowiązań podatkowych stanowiących dochody gminy,
 10. Prowadzenie spraw związanych z umarzaniem należności, odraczaniem terminów płatności i ustalaniem wysokości rat,
 11. Prowadzenie kontroli podatkowej,
 12. Terminowe podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych,
 13. Wysyłanie do organu egzekucyjnego zawiadomień dot. tytułów wykonawczych,
 14. Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości, analiz i informacji w zakresie realizacji zobowiązań podatkowych,
 15. Sporządzanie projektów planów finansowych z zakresu realizowanych zadań,
 16. Dokonywanie rozliczeń rachunkowo-kasowych inkasentów,
 17. Prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem tajemnicy skarbowej,
 18. Przyjmowanie wniosków, naliczanie i wydawanie decyzji o zwrocie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 19. Naliczanie 2% należności od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby Rolniczej w Kielcach,
 20. Wykonywanie innych poleceń przełożonych w ramach powierzonego zakresu czynności.

V. Warunki pracy na stanowisku:

 1. Rodzaj pracy: praca umysłowa,
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat,
 3. Czas pracy: stałe godziny pracy od 7:30 do 15:30, tylko w czwartek od 8:30 do 16:30,
 4. Wynagrodzenie: stałe,
 5. Rozpoczęcie wykonywanej pracy: III 2024 r.,
 6. Umowa na czas określony, z możliwością przekształcenia na czas nieokreślony.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny, CV,
 2. Kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. Kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada), poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 4. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 5. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 6. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 9. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VII. Inne informacje:

 1. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane,
 2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 3. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy, można je odebrać osobiście w Urzędzie w pokoju nr 11, a po upływie 90 dni od daty ogłoszenia wyników naboru nastąpi ich zniszczenie,
 4. Informacja o wstępnej weryfikacji oraz wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szydłów oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szydłów przy ul. Rynek 2 w Szydłowie.
 5. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia
  12 lutego 2024 r. do godz. 1530 pod adresem: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek 2 28-225 Szydłów w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne Stanowisko ds. księgowości podatków i opłat”.

Dostępność