Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 2023

Starsza osoba na wózku wraz z opiekunem

Gmina Szydłów w roku 2023 złożyła oświadczenie o przyjęciu środków i przystąpieniu do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Środki finansowe na realizację zadania pochodzą z Funduszu Solidarnościowego. Gmina Szydłów w roku 2023 otrzyma łącznie środki finansowe w wysokości 321.295,92 zł, gdzie na realizację zdania kwota wynosi 314.996, 00 zł oraz koszty związane z obsługą zadania w wysokości 6.299,92 zł.
Zaplanowano pomoc dla 13 osób z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności, tj.
Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną – 3 osoby – wymiar godzin usług asystencji osobistej dla jednej osoby niepełnosprawnej to max 700 godzin;
Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – 5 osób – wymiar godzin usług asystencji osobistej dla jednej osoby niepełnosprawnej to max 700 godzin;
Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 5 osób – wymiar godzin usług asystencji osobistej dla jednej osoby niepełnosprawnej to max 360 godzin.
Planowano jest zatrudnienie 13 asystentów osób niepełnosprawnych według zasad określonych w Programie.
Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

  1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
  2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
  3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:
1) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
3) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
4) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);

Podsumowanie Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

W roku 2022 Gmina Szydłów z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 – pozyskała środki w kwocie 240.000,00 zł oraz środki na koszty obsługi 2.400, 00 zł. Łącznie 242.400, 00 zł.
Ogólna liczba osób niepełnosprawnych, którym przyznano usługi asystenta wyniosła 13, w tym 9 osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 4 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zatrudniono łącznie 13 asystentów do realizacji Programu.
Koszt godzin usług asystenta osobistego wyniósł 230.879,56 zł, zakup środków ochrony osobistej dla asystentów 1.191,01 zł oraz zakup biletów komunikacji publicznej oraz koszty dojazdu własnym/innym środkiem transportu w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu to kwota 3.174,05 zł. Koszty obsługi Programu – 2.400,00 zł. Łączna kwota środków z Funduszu Solidarnościowego wykorzystana na realizację Programu to 237.644,62 zł. Kwota zwrotu niewykorzystanych środków wyniosła 4.755,38 zł. Całkowity koszt zadania 242.400,00 zł.

Dostępność