Program „Opieka Wytchnieniowa” 2023

Osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim


Gmina Szydłów w roku 2023 złożyła oświadczenie o przyjęciu środków i przystąpieniu do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Środki finansowe na realizację zadania pochodzą z Funduszu Solidarnościowego. Gmina Szydłów w roku 2023 otrzyma łącznie środki w kwocie 58.752,00 zł, gdzie na realizację Programu kwota wynosi 57.600, 00 zł, a koszty związane z obsługą zadania w wysokości 1.152,00 zł.

Zaplanowano pomoc dla 6 środowisk osób niepełnosprawnych z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.)

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Na terenie Gminy Szydłów usługa opieki wytchnieniowej będzie realizowana w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Limit godzin usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę niepełnosprawną w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone w miejscach przez:
1) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu) lub
2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp.

Podsumowanie Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

W roku 2022 Gmina Szydłów z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 pozyskała środki w kwocie 38.784,00 zł.
Ogólna liczba osób niepełnosprawnych, którym świadczono usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego wyniosła 4, w tym dwoje dzieci z niepełnosprawnością oraz dwoje dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Koszt godzin usług opieki wytchnieniowej wyniósł 38.400,00 zł oraz koszty obsługi Programu 384,00 zł. Łączna kwota środków z Funduszu Solidarnościowego wykorzystana na realizację Programu to 38.784,00 zł.

Dostępność