Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Województwo Świętokrzyskie z wyróżnionymi gminami Pierzchnica, Raków, Chmielnik, Szydłów, Gnojno, Tuczępy, Busko-Zdrój

Szydłów, dn. 26.04.2023 r.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu „Diagnozy Strategicznej”
i „Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030”

Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenia nr 13/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Diagnozy Strategicznej” i „Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030”.

Konsultacje trwały od 16.03.2023 r. do 20.04.2023 r. i obejmowały swoim zasięgiem teren gminy Szydłów. Konsultacje dotyczyły zgłaszania uwag do podanego do publicznej wiadomości projektu „Diagnozy Strategicznej” i „Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030”.

W/w dokumenty zostały opublikowane na stronie internetowej Miasta i Gminy Szydłów oraz udostępnione do publicznego wglądu w sekretariacie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Szydłowie – ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi / opinie / sugestie można było zgłaszać poprzez:

  1. Wypełniony formularz konsultacyjny, który można było składać drogą:

 – elektroniczną na adres e-mail: gmina@szydlow.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – Diagnoza strategiczna i Strategia Ponadlokalna”,

– drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy w Szydłowie – ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Diagnoza strategiczna i Strategia Ponadlokalna”,

–    bezpośrednio w sekretariacie w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szydłowie – ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, w godzinach pracy Urzędu.

  1. Uwagi można było również składać ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Szydłowie – ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, w godzinach pracy Urzędu – Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, pok. 21.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii/uwag dotyczących projektu „Diagnozy Strategicznej” i „Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030”, w tym do przedsięwzięć zaplanowanych przez Gminę Szydłów.

Niniejsze sprawozdanie upublicznia się w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zatwierdził

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów
(-) Andrzej Tuz

Dostępność