Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Sołtys

Z dniem 01.07.2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

Świadczenie w kwocie 300 zł miesięcznie, przysługuje osobie, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. Pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2023 r. poz. 40 i 527) przez okres co najmniej dwóch kadencji, nie mniej niż przez 8 lat.
 2. Osiągnęła wiek:
  ) w przypadku kobiet – 60 lat,
  b) w przypadku mężczyzn – 65 lat.

UWAGA! Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji. Do powyższego okresu wlicza się również okres pełnienia funkcji na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jednakże wyłącznie wtedy, gdy osoba pełniąca funkcję sołtysa, pełniła tę funkcję również na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Świadczenie nie przysługuje:

 1. Osobom poniżej określonego w ustawie wieku:
  a) kobietom poniżej 60 roku życia,
  b) mężczyznom poniżej 65 roku życia.
 2. Pełniącym funkcję sołtysa przez okres krótszy niż 2 kadencje, mniej niż 8 lat.
 3. Pełniącym funkcję sołtysa wyłącznie na postawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 4. Skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Wniosek o przyznanie świadczenia składa się w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Świadczenie w drodze decyzji przyznaje i wypłaca Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Do wniosku o przyznanie świadczenia składanego w KRUS należy dołączyć:

 1. Zaświadczenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, w przypadku nie dysponowania przez urząd danymi potwierdzającymi okres pełnienia funkcji. Wniosek o wydanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa należy składać w sekretariacie UMiG Szydłów – pokój nr 11, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, w godz. 7:30 – 15:30 (czwartek: 8:30 – 16:30). Zgodnie z art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1996 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku.

 1. Oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.
 2. W przypadku, gdy wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie dysponuje danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, wnioskodawca składa pisemne oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa, potwierdzone oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa.

Powyższe oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń i każde z nich musi zawierać klauzulę, zastępującą pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, w brzmieniu:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

Przykładowy wniosek o wydanie zaświadczenia poniżej.

Dostępność