Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Starsza osoba na wózku wraz z opiekunem
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Szanowni mieszkańcy Gminy Szydłów,

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie informuje, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
    a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
    c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

  1. Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 1a i 1b do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie do dnia 15 września 2023 r.

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/program-aoon-jst-edycja-2024-1692196373.pdf

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z powyżej podanymi zapisami programu. Osoby/rodziny zainteresowane uzyskaniem pomocy w formie „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”  prosimy o nawiązanie kontaktu z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szydłowie pod numerem tel. 41 35 45 158.

Dostępność