Informacja o II Sesji Rady Miejskiej

Widok na Szydłów z lotu ptaka z herbem i napisem Sesja Rady Miejskiej w Szydłowie

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Miasta i Gminy Szydłów, na dzień 23 maja 2024 r. (czwartek) zwołuję II sesję Rady Miejskiej w Szydłowie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szydłów. Początek obrad sesji o godz. 10:00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RM.
 4. Zapytania i interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie między sesjami RM.
 6. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  • ustalenia liczby członków stałych komisji Rady Miejskiej w Szydłowie – projekt Nr II/3/2024,
  • powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Szydłowie – projekt Nr II/4/2024,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2024-2034 – projekt Nr II/5/2024,
  • zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2024 rok – projekt Nr II/6/2024,
  • zmiany Uchwały Nr LVIII/340/2023 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Szydłów – projekt Nr II/7/2024,
  • zmiany Uchwały Nr LXV/376/2024 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 – projekt Nr II/8/2024,
  • sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr LXVI/385/2024 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 26 kwietnia 2024 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szydłów (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 maja 2024 r. poz. 1904) – projekt Nr II/9/2024,
  • ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych Rady Miejskiej w Szydłowie – projekt Nr II/10/2024,
  • ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów – projekt Nr II/11/2024.
 7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zamknięcie obrad.

Dostępność