Informacja o LVIII Sesji Rady Miejskiej

Widok na Szydłów z lotu ptaka z herbem i napisem Sesja Rady Miejskiej w Szydłowie

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Miasta i Gminy Szydłów, na dzień 28 czerwca 2023 r. (środa) zwołuję LVIII sesję Rady Miejskiej w Szydłowie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szydłów. Początek obrad sesji o godz. 9:30.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RM.
 4. Zapytania i interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów z prac w okresie między sesjami RM.
 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Szydłów za rok 2022. Debata.
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Szydłów wotum zaufania – projekt Nr LVIII/330/2023.
 1. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2022 rok – projekt Nr LVIII/331/2023,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie za 2022 rok – projekt Nr LVIII/332/2023,
 • udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Szydłów z tytułu wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2022 rok – projekt Nr LVIII/333/2023,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2023 – 2033 – projekt Nr LVIII/334/2023,
 • zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2023 rok – projekt Nr LVIII/335/2023,
 • wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szydłów – projekt Nr LVIII/336/2023,
 • zmiany Uchwały Nr LV/ 319/ 2023 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1814T (0035T) Brzeziny – Szydłów – Kotuszów w miejscowości Szydłów ul. Brzezińska od km 2+570 do km 3+565” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – projekt Nr LVIII/337/2023,
 • wyboru przedstawiciela Gminy Szydłów do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie – projekt Nr LVIII/338/2023,
 • rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa – projekt Nr LVIII/339/2023,
 • określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,
  położonych na terenie Gminy Szydłów – projekt Nr LVIII/340/2023.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Szydłowie
(-) Katarzyna Skuza

Zapis transmisji

Dostępność