Informacja o LXII Sesji Rady Miejskiej

Widok na Szydłów z lotu ptaka z herbem i napisem Sesja Rady Miejskiej w Szydłowie

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Miasta i Gminy Szydłów, na dzień 27 listopada 2023 r. (poniedziałek) zwołuję LXII sesję Rady Miejskiej Szydłowie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szydłów. Początek obrad sesji o godz. 10:00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RM.
 4. Zapytania i interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów z prac w okresie między sesjami RM.
 6. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2023 – 2033 – projekt Nr LXII/352/2023,
 • zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2023 rok – projekt Nr LXII/353/2023,
 • ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku – projekt Nr LXII/354/2023,
 • obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 r. – projekt Nr LXII/355/2023,
 • przyjęcia na rok 2024 programu współpracy Gminy Szydłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – projekt Nr LXII/356/2023,
 • zmiany Uchwały Nr LIV/311/2023 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 – projekt Nr LXII/357/2023,
 • określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Gminy Szydłów – projekt Nr LXII/358/2023,
 • określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych oraz warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu – projekt Nr LXII/359/2023.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Szydłowie
(-) Katarzyna Skuza

Zapis transmisji

Dostępność