Informacja o LXIII Sesji Rady Miejskiej

Widok na Szydłów z lotu ptaka z herbem i napisem Sesja Rady Miejskiej w Szydłowie

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Miasta i Gminy Szydłów, na dzień 28 grudnia 2023 r. (czwartek), zwołuję LXIII sesję Rady Miejskiej w Szydłowie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szydłów. Początek obrad sesji o godz. 9:30.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RM.
 4. Zapytania i interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie między sesjami RM.
 6. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2023-2033 (projekt Nr LXIII/359/2023),
  • zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2023 rok (projekt Nr LXIII/360/2023),
  • ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 (projekt Nr LXIII/361/2023),
  • określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych oraz warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu (projekt Nr LXIII/362/2023),
  • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (projekt Nr LXIII/363/2023),
  • przyjęcia Programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Szydłów pomocy w zakresie dożywiania na lata 2024-2028 (projekt Nr LXIII/364/2023),
  • ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Szydłów (projekt Nr LXIII/365/2023).
 7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Szydłowie
(-) Katarzyna Skuza

Zapis transmisji

Dostępność