Informacja o LXIV Sesji Rady Miejskiej

Widok na Szydłów z lotu ptaka z herbem i napisem Sesja Rady Miejskiej w Szydłowie

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Miasta i Gminy Szydłów, zwołuję na dzień 17 stycznia 2024 r. (środa) LXIV sesję Rady Miejskiej w Szydłowie. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szydłów, z początkiem obrad o godz. 9:00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RM.
 4. Zapytania i interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie między sesjami RM.
 6. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  • Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2024 – 2034 – projekt Nr LXIV/366/2024.
  • Uchwalenie budżetu Gminy Szydłów na 2024 rok – projekt Nr LXIV/367/2024.
  • Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1814T (0035T) Brzeziny – Szydłów – Kotuszów w m. Kotuszów od km 7+135 do 8+130” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – projekt Nr LXIV/368/2024.
  • Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu na realizację zadania pn. „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1267T (0022T) Chmielnik – Potok – Życiny w miejscowości Rudki” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – projekt Nr LXIV/369/2024.
  • Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu na realizację zadania pn. „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1816T (0038T) Grabki Duże – Solec w miejscowości Solec Stary” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – projekt Nr LXIV/370/2024.
  • Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1267T (0022T) Chmielnik – Potok – Życiny w m. Rudki od km 1+715 do 2+710” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – projekt Nr LXIV/371/2024.
  • Wstępna lokalizacja przystanków komunikacyjnych – projekt Nr LXIV/372/2024.
 7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szydłowie
(-) Katarzyna Skuza

Zapis transmisji

Dostępność